ความคาดหวังและตั้งใจในการเรียนวิชา 355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
       เพื่อคาดหวังว่าจะมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และตั้งใจจดจำ ค้นคว้า พัฒนาในวิชาที่เรียน  เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพ  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และเพื่อนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวในโอกาสต่อไป ถ้ายังมีโอกาส..............