ความคาดหวัง

ความคาดหวัง

1.  เมื่อได้เรียนวิชานี้แล้วจะได้รับความรู้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่

2.  สามารถผลิตสื่อได้อย่างมีคุณภาพ

3.  จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากขึ้น

4.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดระบบการเรียนการสอน

5.  เพื่อเพิ่มศักยภาพการรียนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียน

6.  คาดหวังว่าจะได้  A 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิฤมลความเห็น (0)