หลักการที่ใช้พัฒนาตนเอง

1.เรียนรู้จากตำรา สื่อ ด้วยการอ่าน การฟัง

2.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผิดหรือถูกก็เป็นบทเรียน

3.เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน  การติดตามผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ

4. เรียนรู้จากการสดับตรับฟังผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญ

5.เรียนรู้จากการดูคนอิ่นเป็นแบบอย่าง