ความคาดหวังและตั้งใจในการเรียนวิชา 355542

สื่อสร้างสรร

    เคยได้ยินคำว่า CAI มานานพอสมควร รู้ว่าคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่ไม่ทราบถึงหลักการสร้างสื่อที่ถูกต้องและเป็นขั้นตอน

    ดังนั้นจึงได้เลือกเรียนวิชา CAI เพื่อจะได้ทราบถึงการสร้าง การออกแบบ การพัฒนา และนำไปใช้ได้จริงอย่างสร้างสรร และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความหลากหลายและน่าสนใจต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blog/wilawanความเห็น (0)