สิ่งที่คาดหวังและตั้งใจจากการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เพื่อให้สามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละประเภทว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
6. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authoware ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
8. สามารถสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
10. สามารถประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tanachokความเห็น (0)