1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียน

2.เพื่อนำความรู้ไปจัดทำสื่อการเรียนการสอน

3.เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการใช้บทเรียนช่วยสอนของผู้เรียนในด้านบทเรียนช่วยสอน

5.เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาตนเองและสื่อการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป