1. สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและสถาบันที่กำลังทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ได้รับความรู้และการสร้างบทเรียนช่วยสอนจากครูผู้สอนมากขึ้นจากความรู้เดิมที่มีอยู่

4. จะเข้าเรียนทุกคาบไม่ขาด เพราะเดี๋ยวจะพลาดในสิ่งดีๆครับ