วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีโอกาสได้รับเชิญจาก JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences) สำนักงานประเทศไทยไปบรรยายเรื่องการใช้แบบจำลองในการดูแลดินอย่างดี (Good Soil Care)

 

เป็นโครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามสนับสนุนให้ดำเนินการร่วมในสามประเทศ ได้แก่ ไทย เวียตนาม และอินโดนิเซีย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาวิธีการดูแลรักษาดินอย่างดี โดยพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยประเมินวิธีการดังกล่าว

 

ในการบรรยายได้เสนอให้พัฒนากรอบวิธีคิดและปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เชื่อมโยงระหว่างแบบจำลองและฐานข้อมูลใหการสร้าง DSS Interfaces ทำได้อย่างเป็นระบบ

 กรอบความคิด

และได้ยกตัวอย่างของการใช้แบบจำลองในกลุ่ม DSSAT4 (Decision Support Systems for Agrotechnology Transfer) ให้ดู โดยใช้ข้อมูลของสถานีทดลองพืชไร่พระพุทธบาท จังหวัดลพบุรี