จริยธรรม เป็นความประพฤติ การกระทำและความคิดที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงการทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรละเว้น ประกอบการและดำรงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รู้เหตุรู้ผลรู้กาลเทศะ กระทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่นและบากบั่น
ความสำคัญของจริยธรรม จริยธรรม จึงเป็น…
เครื่องมือยุทธศาสตร์ของชาติ และ สังคม
เครื่องชี้วัดความเจริญความเสื่อมของสังคม
จริยธรรมเป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งสำหรับทุกคน ทุกหมู่เหล่าและทุกอาชีพ สังคมจะอยู่รอดและเป็นสุขได้ ก็ด้วยจริยธรรม

• ถึงสูงศักดิ์ อัครฐาน สักปานใด

• ถึงวิไล เลิศฟ้า สง่าศรี

• ถึงฉลาด กาจกล้า ปัญญาดี

• ถ้าไม่มี คุณธรรม ก็ต่ำคน