วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 12. เคารพและให้คุณค่าความรู้จากการปฏิบัติ

• ผู้บริหารต้องชักชวนผู้ร่วมงาน ให้หันมาเคารพ และให้คุณค่า “ปัญญาปฏิบัติ” หรือความรู้ที่ได้มาจากการทำงาน    นี่คือหัวใจ KM   เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกในระดับคุณค่า    แสดงออกโดยการปฏิบัติ
• วิธีการอยู่ในตอนที่ ๓ และตอนที่ ๕
• ผู้บริหารคงต้องคิดหาวิธีแสดงการให้คุณค่าให้เหมาะสมต่อวัฒนธรรมองค์กร    และให้ผู้คนรู้สึกว่ากำลังมีสิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆ เกิดขึ้นแก่ตัวเขา
• หาวิธีทำให้สิ่งดีๆ เหล่านั้นได้รับการบันทึก    ให้เผยแพร่ได้โดยง่าย และอย่างกว้างขวาง
• ส่งเสริมให้ “ความรู้ปฏิบัติ” เหล่านั้น ได้รับการ re-use ในคนกลุ่มใหม่  ที่ทำงานอื่นๆ  ในบริบทที่แตกต่าง    “ความรู้ปฏิบัติ” จะได้รับการยกระดับ    มีการหมุนเกลียวความรู้โดยอัตโนมัติ    โดยที่ไม่มีการเพิ่มงาน    เพิ่มแต่ตวามคึกคัก ความภูมิใจ ความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน

องค์กรภาครัฐ 1 - 11

 วิจารณ์ พานิช
๒๙ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)