แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5 E

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี               

 ชั้นประถมศึกษาปีที่6      หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องบ้านของฉัน                เวลา   4    ชั่วโมง

. 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง                  เข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการทำงาน การจัดการ และสามารถทำงานตามขั้นตอน

2. จุดประสงค์การ เรียนรู้    

  จุดประสงค์ปลายทาง                 1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์  หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทำงาน              

   2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกใช้ เก็บ บำรุง รักษา เครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำงาน               

  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานตามขั้นตอนได้              

   4. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน                 5. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน

จุดประสงค์นำทาง      1. บอกความหมาย  ความสำคัญของบ้านได้               

  2. บอกประโยชน์ของการดูแลรักษาบ้านได้อย่างถูกต้อง               

  3. วางแผนและกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการทำงานบ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม            

     4. ดูแลรักษาจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านได้อย่างเหมาะสม                 5. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

3. สาระสำคัญ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของคน  เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักความอบอุ่นที่สมาชิกในบ้านมีให้แก่กัน                 บ้านที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้สมาชิกในบ้านมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี การดูแลรักษาและตกแต่งบ้านให้น่าดูอยู่เสมอ จึงทำให้บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้น

4. สาระการเรียนรู้                 บ้านและการดูแลรักษา -           ความหมาย -           ประโยชน์ -           การดูแลรักษา -           การใช้และเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ -           การออกแบบ  ตกแต่ง

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                

ขั้นสร้างความสนใจ                 1. ใช้เทคนิคการตั้งคำถามความหมายและความสำคัญของบ้านโดยใช้ปริศนาคำทาย   อะไรเอ่ย                 2. ให้นักเรียนเลือกแผนภูมิเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องบ้าน  1  เพลง อ่านเนื้อเพลงแล้วร้องเพลงพร้อมกัน                 3.  ติดรูปภาพบ้านให้นักเรียนดูแล้วถามว่า                 - ภาพที่ครูติดให้ดูคืออะไร                         - บ้านที่น่าอยู่ควรเป็นอย่างไร                 - ประโยชน์ของบ้านมีอะไรบ้าง                 4. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4-5  คน  รับใบกิจกรรมที่ 1  เขียนแผนภาพความคิดประโยชน์ของบ้านตามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม                 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 2  ให้แต่ละกลุ่มเขียนข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบ้านให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด             

    ขั้นสำรวจและค้นหา 6. ให้แต่ละกลุ่มจับสลากห้องต่าง ๆภายในบ้าน   รับใบกิจกรรมที่ 3  วางแผน  อภิปราย  สาธิต วิธีการดูแลรักษา และทำความสะอาดห้องต่าง ๆ     การใช้และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การทำความสะอาด        แล้วเขียนสรุปขั้นตอนการทำงานลงในแผ่นโปร่งใสดังนี้                 กลุ่มที่ 1                  การดูแลรักษาห้องนอน                 กลุ่มที่ 2                  การดูแลรักษาห้องน้ำ                 กลุ่มที่ 3 การดูแลรักษาห้องครัว                 กลุ่มที่ 4                  การดูแลรักษาห้องรับแขก                                                                                           กลุ่มที่ 5                  การดูแลรักษาห้องนั่งเล่น                                                                                 

    ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 9. ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาอธิบายการวางแผนการทำงาน  วิธีการทำงาน  การใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน  โดยกลุ่มแบ่งหัวข้อสมาชิกแต่ละคน 10.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำงานของแต่ละกลุ่ม  แล้วช่วยกันสรุปเพิ่มเติมถึงการดูแลรักษาบ้าน   ให้นักเรียนแต่ละคนสรุปย่อลงสมุด

ขั้นขยายความรู้ 11. ถามนักเรียนว่า - บ้านประกอบด้วยห้องต่าง ๆตามที่รายงานมาแล้วใช่หรือไม่ - มีส่วนใดบ้างเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้านอีก 12. ให้แต่ละกลุ่มวางแผน ออกแบบการดูแลและจัดตกแต่งบริเวณบ้าน  ตามใบกิจกรรมที่  4 13. ให้นักเรียนอภิปรายถึงความรู้สึกที่มีต่อการจัดตกแต่งบ้านให้สวยงาม 14.  ให้ตัวแทนนักเรียนมาเล่าประสบการณ์ที่เคยตกแต่งบ้านและบริเวณว่ามีวิธีการจัดตกแต่งอย่างไร 15. ครูอธิบายและสรุปการจัดตกแต่งบ้านที่ถูกต้อง

ขั้นประเมิน 16. ให้นักเรียนทำรายงานสรุปความรู้เรื่องการดูแลรักษาและตกแต่งบ้าน ตามใบกิจกรรมที่ 5

6.  สื่อการเรียนการสอน 1).  ปริศนาคำทาย 2)   แผนภูมิ เพลง 3)    รูปภาพบ้านแบบต่าง ๆ 4 )  ใบกิจกรรมที่ 1 -5 5)  แผ่นโปร่งใส/ปากกา 6) เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน

7. การประเมินผล  สิ่งที่จะประเมิน  1.ผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1-5                                    2. สังเกตคุณลักษณะในการทำกิจกรรม                                                                                                         3. สังเกตการนำเสนอ             ผู้ประเมิน     ครู  นักเรียน     เพื่อนนักเรียน     ผู้ปกครอง         เก ณฑ์การประเมิน  1. ระดับคุณภาพ

ระดับ  1   ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  80 -100                                     ระดับ  2    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70-79                                            ระดับ  3  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ   60  - 69

ระดับ   4   ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  50-59

2. เกณฑ์  ผ่าน/ ไม่ผ่าน  ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกชิ้นงาน  โดยผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับคุณภาพงานให้เอาผลงานทุกชิ้นรวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นความเห็น (9)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E

สุภาวดี สุปัญญา
IP: xxx.113.61.103
เขียนเมื่อ 
มีสาระดีค่ะ
แชมป์ สมุทรปราการ
IP: xxx.120.94.2
เขียนเมื่อ 
อยากรู้ขั้นตอนการทำงานบ้าน
Devil may cry
IP: xxx.174.72.97
เขียนเมื่อ 

เน่ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเวปกากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

tery
IP: xxx.147.36.62
เขียนเมื่อ 

มีการทำความสะอาดห้องนอน และห้องรับแขกไหมครับ

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

เดกกรุง!ทw
IP: xxx.27.243.53
เขียนเมื่อ 

;ลาวชิปหาย เลย เดกน.ม.ร ส.ว.3

benzงับ

เดกลงเลียน
IP: xxx.27.243.53
เขียนเมื่อ 

รักน้ำ ชนาธินาถ วัชโรบล งับ !Uuซ์ 1/5

เก่งจิงมาต่อยกับกู
IP: xxx.27.230.21
เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณน้ำตาที่สอนให้จำในบทเรียน น้ำตาที่ ใหลลินในวันที่หัวใจ อ่อนล้า

จากสาวก 130dyslam รักน้ำ1/5 (ชนาธินาถ วัชโรบล) จาก คนเคยรักกัน !13enz

>//<คุงชายต๊อง>//<
IP: xxx.9.54.69
เขียนเมื่อ 

^

^

^

ลาวเอ่ย- -*

ยุ่งไรเพื่อนข้า

มานไม่ร๊ากท่านหรอก