โรงเรียนประจำ ( ใจ )

โรงเรียนประจำที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เนื้อที่กว้างขวางมาก

มีหอพักหญิง ๓ ตึกและหอพักชาย ๒ตึก นักเรียนประจำประมาณ ๗๐๐-๘๐๐คน

ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ นักเรียนที่ไม่อยู่ประจำจะเรียกว่านักเรียนประเภทไปกลับ

มีประมาณ๑๐๐ กว่าคน 

     ชีวิตของเด็กๆ ในโรงเรียนประจำ

ชีวิตของนักเรียนประจำก็คือการมีบ้านหลังที่๒ เป็นโรงเรียนนั่นเอง

ทั้งเรียน เล่น ทำกิจกรรมต่างๆไปตามระเบียบของโรงเรียนมีครูดูแลนักเรียนประจำ

เป็นพี่ มีครูผู้ปกครองนักเรียนประจำเป็น พ่อแม่คนที่ ๒ และยังมีครูประจำชั้นเป็นครูที่

ปรึกษา ตื่นนอน ออกกำลังกายอาบน้ำ  รับประทานอาหารและไปเรียนเป็นเวลา

จะมัวแต่โอ้เอ้ ก็จะต้องต่อคิวห้องน้ำ  ตื่นสายก็จะไม่ได้ทานอาหารเช้า ไปเรียนก็สาย

อีกเพราะฉะนั้นเด็กหอจึงต้องมีระเบียบวินัย และรักษาเวลา เป็นที่สุด

 

นี้คือรูปเตียงนอน๒ชั้น หอพักที่๒ ซึ่งเป็นหอพักหญิง  ดูสะอาดเรียบร้อย นักเรียนต้อง

ทำความสะอาดเองมีเวรประจำวัน แม่บ้านจะทำความสะอาดส่วนรวมและห้องน้ำอีก

ครั้ง เราจะเรียกว่าบ้าน  ในหอพักที่๒จะมี ทั้งหมด ๖บ้าน นักเรียนบ้านละ ๔๐ คน

ครูดูแลนักเรียนประจำหอพักละ ๓ คนจะใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆตลอด ๒๔ ช.ม.

และยังมีครูผู้ปกครองประจำหอพักอีก๓ คน คอยดูแล รับผิดชอบ ลูกๆต่อจากผู้

ปกครอง

                                           

                         แนะนำแค่นี้ก่อนนะคะ  ไว้พบกันใหม่ ตอนต่อไปค่ะ

                                                   ครูผู้ปกครองนักเรียนประจำ ( ใจ )

                                                                 ใจใสใส