ธรรมะ

หลักธรรม(ทำ)ตามรอยพระยุคลบาท
 
 
1. ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
2. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง
3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย ประหยัด
4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ เป็นหลัก
5. รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง
6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
7. มีความสุจริต และ ความกตัญญู
8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง
9. รักประชาชน
10. เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
รักในหลวง ด้วยการกระทำคือนำหลักธรรมมาปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออทิสติกความเห็น (0)