สืบเนื่องจาก Kick off Competency ใน http://gotoknow.org/blog/biisoha/31121 ขณะนี้ได้กำหนดวันที่แน่นอนในการเริ่มหลักสูตรฝึกทีม Cream สำหรับสานต่อและลงลึกในการดำเนินการเพื่อวางรากฐานการพัฒนา Competency ของสถาบันแล้ว โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ OD ของ Cream ทีม ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2549 เพื่อให้รู้ทิศทางในการดำเนินการ, ได้ใจ, ได้ข้อตกลงร่วมกันและได้พลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

          หลังจากนั้นจะมีการทำ Work Shop อีก 12 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ซึ่งอาจารย์จะกำหนดวันที่แน่นอนหลังจากวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2549 ผ่านไปแล้ว โดยจะกำหนดเป็นช่วงๆ เพราะต้องมีการมอบหมายและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้รายละเอียดของ CORE Competency ที่สำคัญและต้องการสร้างให้บุคลากรของสถาบันมี และได้ Technical Competency ที่สำคัญของแต่ละกลุ่มภารกิจ นำมาลงใน Web Application ที่กรมฯ เตรียมให้กับหน่วยงานของกรมฯ (รวมสถาบันเราด้วย) เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่องค์กรปรารถนาต่อไป