kroobannok.com

          การประเมินคุณภาพของครู คศ.3 และ คศ.4

     

         ครูมีวิทยฐานะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน...แต่คุณภาพของเด็กไม่เปลี่ยนหรือพัฒนามากขึ้น ตามวิทยฐานะของครู อีกทั้งรัฐก็ไม่มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่มากพอ ..เราจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร

        

      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ผู้เขียนได้ร่วมรับรู้ผลการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 และในวันที่ 13 พ.ย.2551 ได้ร่วมรับรู้ผลการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต 2 (จากท่านผู้มีความรู้ความสามารถท่านหนึ่ง) จากการประชุมทั้ง 2 รายการนี้ ทำให้ทราบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552เป็นต้นไป   เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาน้อยมาก งบประมาณที่ สพฐ. ได้รับ ในวันนี้  ส่วนใหญ่จะเป็นหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทน  และในอนาคต งบประมาณในหมวดนี้ นับวันแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) และเชี่ยวชาญ(คศ.4) จำนวนมาก ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ จะได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ 5,600 x 2 บาท  และ 9,900x 2 บาท ตามลำดับ โดยนัยนี้ น่าจะสรุปได้ว่า ในอนาคต รัฐจะต้องจ่ายค่าวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูในแต่ละเดือน เป็นจำนวนมาก  น่าจะมีผลทำให้งบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วไปในแต่ละปี น้อยลง เป็นลำดับ..........แล้ว........เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้กันอย่างไร

      

       ในทัศนะของผู้เขียน เห็นว่า ในเมื่อรัฐต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยฐานะ หรือนำเงินพัฒนาคุณภาพจำนวนมาก ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะหมดแล้ว  รัฐจะต้องผลักดันให้ข้าราชการครูกลุ่มนี้ แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงความรับผิดชอบให้สมกับวิทยฐานะ  ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ คศ.3  ต้องแสดงความรับผิดชอบให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อนักเรียนมากกว่า ครู คศ.2 หรือครูทั่วไป   หรือ  ครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) ก็ต้องแสดงตนให้เห็นว่า ได้ทำหน้าที่ครูแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จนมีผลทำให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นลำดับ   หรือ อีกนัยหนึ่งก็ คือ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) หรือครูเชี่ยวชาญ(คศ.4) จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลงาน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของตนเอง หรือแสดงให้เห็นว่าตนเองทำงานได้อย่างมีคุณภาพสูงกว่าครูทั่วไป.....ตามข้อเสนอนี้ ผมหมายถึงว่า ต่อจากนี้ไป ควรมีการประเมินคุณภาพครูที่มีวิทยฐานะ กันอย่างจริงจัง(รวมถึง ผศ. รศ. และ ศ. ในระดับอุดมศึกษาด้วย) เพื่อผลักดันให้ครูเหล่านี้ ทำงานอย่างมีคุณภาพ หรือทำตนเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  เพราะต่อจากนี้ไป อาจไม่มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพที่จัดสรรมาให้เพื่อการพัฒนางานอีกต่อไปแล้ว(คุณภาพต้องอยู่ในตัวบุคคล)   หากไม่เป็นเช่นนี้แล้ว  ปัญหาที่เรามักจะได้ยิน และมีแนวโน้มได้ยินบ่อยมากขึ้น คือ  “ครูมีวิทยฐานะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน...แต่คุณภาพของเด็กไม่เปลี่ยนหรือพัฒนามากขึ้น ตามวิทยฐานะของครู”.. ...

     

        เราในฐานะครู คศ.3 และ คศ.4 หรือผู้มีวิทยฐานะทั้งหลาย มาช่วยกันเถอะครับ แสดงความรับผิดชอบ ให้เห็นว่า เราทำงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าครูทั่วไปที่ไม่มีวิทยฐานะ หรือมีวิทยฐานะต่ำกว่า...ช่วยกันแสดงให้สังคมเห็นว่า เรามีคุณภาพสมกับตำแหน่งวิทยฐานะอย่างแท้จริง...

                                                                 จากใจจริง

                                                                     ครูจ่อย