ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 77/2551


หลักเกณฑ์การ ให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดอบรม หรือสัมมนาและหลักสูตร

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๗/๒๕๕๑
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดอบรม หรือสัมมนา และหลักสูตร
_____________


           ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๕) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ได้กำหนดให้ผู้จัดการอบรมใน (๕) หน่วยงานภายในของผู้รับการอบรม หรือการสัมมนา และใน (๖) หน่วยงานอื่น ในการเป็นผู้จัดการอบรม หรือการสัมมนา ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี นั้น
เพื่อให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการอบรม หรือการสัมมนา มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชี จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการอบรม หรือการสัมมนาของ (๕) หน่วยงานภายในของผู้รับการอบรม หรือการสัมมนา ที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ และใน (๖) หน่วยงานอื่นที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ ไว้ดังนี้


ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มีดังนี้
        ๑.๑ คุณสมบัติของหน่วยงาน
              (๑) เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มูลนิธิ หรือ
              (๒) เป็นหน่วยงานภายในของนิติบุคคลที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมหรือการสัมมนา
        ๑.๒ หลักฐานในการขอเป็นผู้จัดการอบรมหรือสัมมนา หน่วยงานที่ประสงค์จะเป็นผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนาต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
              (๑) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานการเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล ทะเบียนสมาคม หลักฐานอื่นที่แสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน
              (๒) วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
              (๓) ประวัติความเป็นมา ประสบการณ์และผลงานในการจัดอบรมสัมมนาของหน่วยงาน
              (๔) ประวัติและประสบการณ์ของผู้บริหารหน่วยงาน


ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมหรือสัมมนา
ผู้จัดการอบรมหรือสัมมนาทุก
หน่วยงานต้องขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาชีพบัญชี ก่อนจัดอบรม   หรือสัมมนาโดยต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
        ๒.๑ หลักสูตรหรือโครงการอบรมสัมมนาซึ่งแสดง รายละเอียดเนื้อหาวิชา และระยะเวลาในการ
จัดอบรมในแต่ละเนื้อหาของหลักสูตร

        ๒.๒ ประวัติวิทยากรและหลักฐานที่แสดงว่าวิทยากร เป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ในเรื่องที่จะอบรมสัมมนา  และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วย
               - ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของวิทยากร
               - ประวัติการทำงานอดีตถึงปัจจุบัน
        ๒.๓ เนื้อหาหลักสูตรการอบรม หรือการสัมมนา ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๓ การจัดส่งสำเนารายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หรือการสัมมนาเมื่อสิ้นสุดการอบรมสัมมนาทุกหลักสูตรผู้จัดการอบรม สัมมนาต้องจัดส่งทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ให้สภาวิชาชีพบัญชี ตามแบบที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้อบรมสัมมนา ผู้จัดการอบรมสัมมนาต้องส่งสำเนารายชื่อพร้อมลายมือชื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสัมมนาเฉพาะผู้เข้าอบรมสัมมนาที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาให้สภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้อบรมสัมมนาแต่ละหลักสูตร


         ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑


เกษรี ณรงค์เดช
(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

 

 

ที่มา  สภาวิชาชีพบัญชี

คำสำคัญ (Tags): #ประกาศ
หมายเลขบันทึก: 339502เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2010 21:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 02:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี