เรียนรู้เรื่องการสร้างบล็อก  เพื่อใช้สื่อสารกับเพื่อนครู