ชุดการสอนเป็นสื่อนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง