เช่น a +b  หมายถึงมี  a และมี b ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน

 a -b หมายถึง มีเฉพาะ a ไม่ต้องมี b