ศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนนาหลวงเสน ตอนที่ 2

          ตัวแทนคณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนนาหลวงเสน เล่าถึงวัตถุประสงค์ กฎเกณฑ์ต่างของกลุ่ม

     วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินชุมชนนาหลวงเสน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อการพึ่งพิงตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

  2. จัดหาทุนและเป็นแหล่งกลางของเงินทุนประจำตำบลนาหลวงเสน

  3. รับฝากเงินจากสมาชิก กลุ่มสมาชิก และบุคคลทั่วไป

  4. กู้ยืมเงินและรับความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรภายนอกและบุคคลทั่วไป

  5. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินตามความจำเป็นและมีประโยชน์

  6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่สมาชิกและประชาคมตำบลนาหลวงเสน

  7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพึงตนเองของชุมชน

  8. มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินอื่นตามความจำเป็นแก่การดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนนาหลวงเสน

  9. เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้กู้ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น ๆ เพื่อรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน

  10. กระทำกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินเห็นสมควร โดยความเห็นชอบจากสภาประชาชนตำบลนาหลวงเสน หรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก

     กฎเกณฑ์การรับสมัคร และคุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกต้องเสียค่าสมัครแรกเข้ารายละ 40 บาท

     คุณสมบัติของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้ที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินชุมชนนาหลวงเสน

  2. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ มีศีลธรรมอันดี และรับผิดชอบ ไม่หมกมุ่นอบายมุข

  3. จะต้องถือหุ้นกับสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของสถาบันการเงินชุมชน

  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทางสังคม หรือมีประวัติฉ้อโกงบุคคลอื่น

  5. ปรากฏชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ตำบลนาหลวงเสน หรือตามระเบียบที่สถาบันการเงินกำหนด

     สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกจะต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนและชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสถาบันการเงินให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด มีหน้าที่ในการเข้าประชุมใหญ่ ให้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบของสถาบันการเงิน และสิทธิอื่น ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของสถาบันการเงินจำกัดเพียงไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว

     การพ้นจากการสมาชิก

  1. ตาย

  2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสถาบันการเงิน

  3. ขาดคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด

  4. ถูกให้ออกตามมติของสภาประชาชน หรือมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกโดยเสียงสนับสนุนกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

     คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

  1. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  2. มีภูมิลำเนาในเขตทะเบียนราษฎร์ตำบลนาหลวงเสนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติไม่ดีทางกฎหมายบ้านเมือง และศีลธรรมที่ร้ายแรง ไม่เป็นคนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่มั่วสุมอบายมุข และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  4. เป็นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนนาหลวงเสน

     การพ้นจากตำแหน่งของกคณะกรรมการ

  1. ตาย

  2. ลาออก

  3. ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด

  4. มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางไว้ ฉ้อโกงผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน

     กรรมการที่ปรึกษาของกลุ่ม ประกอบไปด้วย

  1. ตัวแทนจากพัฒนาการอำเภอ 1 คน

  2. ตัวแทนจากเกษตรอำเภอ 1 คน

  3. ตัวแทนจาก ธกส. สาขาทุ่งสง 1 คน

  4. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน

  5. ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง 1 คน

  6. ตัวแทนศูนย์การศึกษาโรงเรียนทุ่งสง 1 คน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)