มุสลิมกับคนต่างศาสนิก

สันติชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังคมไทยแต่ไหนแต่ไรคนไทยพุทธและไทยมุสลิมก็อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องไม่มีความแตกต่างแตกแยกเมื่ออย่างที่เป็น
ความเป็นอัตลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมความแชื่อและความแตกต่างในการนับถือศาสนากล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกที่อัตลักษณ์ความสัมพันธ์ ความประสมประสาน สมานฉันท์มีมากกว่าในหลายๆชาติทั่วโลกที่ลงเออด้วยการใช้ความรุนแรง ปรเทศในความเป็นอัตลักษณ์มีจุดเด่นประการหนึ่งคือ เป็นแหล่งรวมความแตกต่างหลากหลาย ที่งทางชีวภาพ ชาติพันธ์ วัฒนธรรมและศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทาลศาสนานั้น ถือได้ว่าไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพในการนับถือศาสนา และคนไทยก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบมาช้านาน สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า ความแตกต่างทางการนับถือศาสนาของคนไทยนั้น มิใฃ่ข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการอยู่ร่วมกัน หากแต่เป็นเสน่ห์ เป็นความงดงามของสังคมที่พึงได้รับการรักษาสืบทอดไว้ และใช้เป็นต้นทุนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจัยที่นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก็คือ ความสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งมีพื้นฐานสำคัญจากความเข้าใจ การยอมรับในความหลากหลาย และความเคารพในความแตกต่าง ในปัจจุบันคนทุกหมู่เหล่า แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ก็มีความห่วงใยผสกนิกรพี่น้องมุสลิมในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ต้องการก็คือ การสร้างความสมานฉีนท์โดยการสร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันคือแนวทางสำคัญประการหนึ่งที่จะนำสันติสุขมาสู่คนไทยทั้งพระเทศ พระมหาคัมภีร์อันกรุอานโองการที่8 พระพจนาถในบทอัลมุมตะหินะฮ พระองค์อีลลอฮ(ซบ)ตรัสไว้ว่า "อัลลอฮมิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดา(ชนต่างศาสนิก)ที่มิได้รุกรานพวกเจ้าในเรื่องศาสนา และพวกเขามิได้ไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้า ในการที่พวกเจ้าจะทำความดีแก่พวกเขา แท้จริงอัลออฮทรงรักผู้มีความยุติธรรม (60:8)พี่น้องที่เป็นมุสลิมและไทยพุทธไม่เคยมี่ความแตกแยกแตกต่างใดใดอันนำมาสู่ความไม่เข้าใจกันหากแต่อยู่ด้วยกันอย่างสันติร่มเย็นค่อยเรียนค่อยอาศัยและอยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมและชุมชนอย่างสันติเสมอมา ขอเราจะมาสร้างความรัก ความเข้าใจกันนำแก่นแท้แก่นธรรมของศาสนามาใช้ให้เป็นจริงสันติสุขก็จะกลับคืนสมดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจ ขอพระองค์ทรงโปรดรับด้วยเถิด (อามีน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมานฉันท์เพื่อสันติสุขความเห็น (0)