แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

mancy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
      1.การเสนอขอจัดซื้อ/จัดจ้างควรได้รับการอนุมัติก่อนเนื่องจากตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเพียงการอนุมัติโครงการไม่ใช่อนุมัติการใช้เงิน
      2.การเสนอขอจัดวื้อ/จัดจ้าง กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ให้เสนอบันทึกขอจัดซื้อก่อน
      3.การกรอกรายละเอียดในใบคำขอดำเนินการตามโครงการ ควรกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ได้แก่
              - ชื่อโครงการ ?
           -อยู่ในแผนปฏิบัติการข้อใด?        
           -หน้าที่เท่าไหร่?
      4.กรณีโครงการพิเศษ/เร่งด่วน ให้เสนอบันทึกผ่านงานแผนงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ ต่อจากนั้นจึงดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
      1.เขียนแบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ
      2.นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
            2.1 หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน
            2.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ
      3.สำนักงานนโยบายและแผนงาน
            3.1 ลงทะเบียน/ตรวจสอบข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ
            3.2 ตรวจสอบงบประมาณตามโครงการ
            3.3 พิจารณานำเสนอผู้อำนวยการ
      4.ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ
      5.กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสอนภาษาต่างประเทศความเห็น (0)