กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุที่ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

Phornphon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...ไปวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรีมาครับ...

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปกราบ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระอรหันตธาตุของพระสาวก เช่น พระอานนท์ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระควัมปติ และ พระอรหันต์อีกหลายองค์ที่ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี การเดินทางสามารถมาได้ ๒ ทางครับ

 

 

ถ้ามาทางเส้นสุขุมวิท ก็มาทางพัทยาขับเลยพัทยาใต้ ถึงประมาณกม.ที่ ๑๖๐ ให้คอยมองหาป้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายไปยังวัดญาณสังวรารามซึ่งอยู่ไม่ไกลนักกับ วัดเขาชีจรรย์ ที่วัดเขาชีจรรย์จะมี "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา " ซึ่งเป็นพระพทุธปฏิมากรณ์องค์ใหญ่แกะสลักอยู่บนภูเขาหิน มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ"

 

 

 

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา วัดเขาชีจรรย์

 

ทางที่สอง คือ ถ้ามาทางสายบายพาส เส้น ๓๖ ก็ขับเลยสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตมาไม่ไกล แล้วจะเจอสะพานข้ามขนาดใหญ่ให้กลับรถเพื่อมุ่งหน้าสู่สัตหีบ ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสาย ๓๓๑ ขับรถอีกประมาณ ๑๕ นาทีจะเจอป้ายให้เลี้ยวขวา ไปตามทางเรื่อยๆก็จะเจอวัดญาณสังวรารามครับ

 

 

วัดญาณสังวรารามจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารและน่าจะเป็น ๑ ใน ๓ วัดประจำรัชกาลที่ ๙ ด้วย วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ชื่อของวัดนี้ตั้งตามสมณศักดิ์ เจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวรซึ่งเป็นสมณศักดิ์ในครั้งนั้น ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ในครั้งนั้นของพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

 

ซุ้มประตูวัดญาณสังวราราม

 

 

การกำหนดแบ่งชนิดต่างๆ ของพระอารามหลวงเริ่มมีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนี้

 


ราชวรวิหาร ได้แก่พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์


วรวิหาร ได้แก่พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา หรือแก่วัดเอง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงควรยกเป็นเกียรติยศ จัดว่าเป็นวัดมีเกียรติ


ราชวรมหาวิหาร ได้แก่พระอารามชนิดราชวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โต และมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โต


วรมหาวิหาร ได้แก่พระอารามชนิดวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โตและมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โต


สามัญ ได้แก่พระอารามหลวงที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นวัดที่ไม่มีสร้อยต่อท้าย

 

พระอารามหลวงหรือวัดหลวงที่มีฐานะสูงสุด คือ ชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร มีทั้งหมด ๖ วัด อยู่ในกรุงเทพมหานคร ๔ วัด คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดสุทัศนเทพวราราม ส่วนที่เหลืออีก ๒ วัดนั้นอยู่ต่างจังหวัด คือ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม และวัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีราชวรมหาวิหารชั้นโท มีเพียง ๒ วัด คือ วัดชนะสงคราม และวัดสระเกศ

 

สำหรับวัดประจำรัชกาลต่างๆมีดังนี้

 

วัดประจำรัชกาลที่ ๑ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดประจำรัชกาลที่ ๒ คือ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

วัดประจำรัชกาลที่ ๓ คือ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๔ คือ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๕ คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๖ คือ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๗ คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๘ คือ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดประจำรัชกาลที่ ๙ น่าจะเป็นหนึ่งในสามวัดนี้คือ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา, วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จ.ชลบุรี และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

 

เจดีย์พุทธคยา วัดญาณสังวราราม

 

ประวัติความเป็นมา ของวัดญาณสังวราราม

นายแพทย์ขจร และคุณหญิง นิธิวดี อ้นตระกูล ต.จ. เป็นผู้ถวายที่ดิน จำนวน ๕๐๐ ไร่เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ โดยการนำของ นางวิราณี องคสิงห์ ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว และนายสนิท และนางปรียา ฉิมโฉม อดีตผู้อำนวยการผังเมือง หรืออธิบดีหญิงคนแรกของประเทศไทยเป็นสถาปนิกผู้วางผังวัด และออกแบบคุมการก่อสร้างอาคารสำคัญทั้งหมดโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นประธานการสร้างฝ่ายบรรพชิต และพลอากาศโท ไสว ช่วงสุวนิช ขณะที่กำลังอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่านคฤหัสถ์ ในครั้งนั้นคุณหญิงละมูน มีนะนันท์ ท.จ. ได้บริจาคเงินเป็นรายแรกจำนวน ห้าแสนบาท...

 

 

วัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมหากรุณายกให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และทรงมีพระราชศรัทธารับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้สร้าง ล้อคเก็ตพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมพระราชทานพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลย์เดช ปร. สำหรับตอบแทนน้ำใจผู้ร่วมสร้างวัดโดย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ทรงโดยเสด็จด้วยตลอดมา และอีกทั้งพระองค์ยังพระราชทานทรัพย์ในทางต่างๆเป็นอันมาก

 

 

 

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวรารามที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ

 


 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษ ทรงรับบริจาคสร้างวัดนี้ด้วยพระองค์เอง และยังทรงรับล้อคเก็ตพระบรมฉายาลักษณ์ไปพระราชทานด้วยพระหัตถ์ และพระองค์ทรงปั้นพระพุทธรูปองค์น้อย เพื่อพระราชทานแก่ผู้ที่บริจาคเงินสมทบในการสร้างวัดนี้อีกด้วย และเมื่อพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งแรกเพื่อทรงตัดลูกนิมิตและทรงพระราชดำรัสกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในครั้งที่ท่านสมเด็จพระสังฆราช ยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร ทรงรับสั่งในขณะนั้นว่า " ควรเป็นวัดสำหรับผู้ไปปฎิบัติ เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพดี "  ทรงมีพระราชดำรัสเช่นนี้เนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นว่าวัดญาณเป็นวัดที่สงบงดงามด้วยแมกไม้และขุนเขาเหมาะกับผู้ที่ต้องการปฎิบัติธรรมและระยะทางไม่ไกลเท่าใดนัก

 

 

 

 

พระอาราม วัดญาณสังวราราม

 

 

วัดญาณสังวราราม ความจริงมีเนื้อที่เพียง ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา กว้างใหญ่ไพศาลด้วยโครงการพระราชดำริที่ล้อมรอบกว่าอีกสองพันไร่อาทิ เช่น

 

 

วิหารพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งเป็นแบบศิลปไทยแท้อันปราณีตบรรจงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฎิมาใหญ่งดงาม ซึ่งพระองค์ทรงได้รับน้อมเกล้าถวายจากคณะผู้สร้างและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าอัญเชิญพระพุทธปฎิมานี้ให้ไปประดิษฐานใน วิหารพระศรีอริยเมตไตรยแห่งนี้

 

 

พระบรมธาตุเจดีย์ มหาจักรีพิพัฒน์ เป็นเจดีย์ใหญ่สีขาวสะดุดตา ที่ภายในของเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดของเจดีย์บริเวณชั้นบนที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนั้น อนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะบูชาเท่านั้น แต่ห้ามมิให้ทำการบันทึกภาพใดๆของพระธาตุ

 

 

อริยาคาร เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนของ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพบูชาและให้ความนับถือของคนไทยทุกองค์ตั้งแต่สมัยในอดีต เช่น หลวงพ่อโต, หลวงปู่มั่น, หรือหลวงปู่แหวน อยู่ในท่านั่งวิปัสนากัมฐานให้ได้ชมกัน

 


พระปกเกล้าอริยเขต พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานประชาธิปไตยให้กับแผ่นดินไทยทรงประทับนั่ง และ พระบรมรูปของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

ป้ายธรรมสอนใจ วัดญาณสังวราราม

 

 


 

ข้อมูลประวัติวัดญาณสังวรารามจาก http://www.sattahipbeach.com/

ข้อมูลพระอารามหลวง และ วัดประจำรัชกาล จากเว็บไซต์ ลานธรรมจักร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phornphonความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • แวะมาอ่านเรื่องราวดีดีของพระพุทธศาสนา
  • ตามประสาที่ช่วงนี้จะห่างๆวัดไปบ้าง ด้วยภารกิจนานา
  • การได้แวะมาอ่านบันทึกนี้ ได้ช่วยทดแทนช่วงเวลาที่เกือบหายไป
  • ขอบพระคุณนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • ขอขอบคุณ
  • ความรู้เกี่ยวกับวัดสำคัญของรัชกาล ฯ ค่ะ
  • จะแนะนำเด็ก ๆ มาเรียนรู้ด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณครูแป๋มครับ

วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านผม

แต่ก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปครั้งแรกครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีพี่ครูคิมครับ

วัดนี้สวยงามมากครับ

แต่นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะ

คนต่างชาติเยอะครับ

สวัสดีครับ

         ในบริเวณวัดญาณฯ  มีสถานศึกษาสังกัด กศน. อยู่แห่งหนึ่งครับ ชื่อว่า ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีหน้าที่ให้การฝึกอบรมด้านเกษตรกับเกษตรกรในละแวกนั้น ในศูนย์ฯฝึก มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง  โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง น่าสนใจมากครับ

สวัสดีค่ะ

เคยไปเยี่ยมชมและกราบนมัสการที่วัดนี้แล้ว งดงามยิ่งใหญ่สมดังคำร่ำลือค่ะ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่รวบรวมาให้ได้รับทราบนะคะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณ สมนึก โทณผลิน

ที่มาเยี่ยมนะครับ...

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณ คนไม่มีราก เช่นกันครับ

ที่แวะมาเยี่ยม...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณPhornphon

แวะมาทักทายค่ะ แหม ๆ ๆอิ่มบุญไปเลยล่ะค่ะ

เคยไปวัดวัดเขาชีจรรย์ สวยดี

อีกอย่างชอบเข้าวัด เพราะรู้สึกเย็นสบาย อิอิ

บุญรักษาค่ะ ^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณ Soul ครับ

ธรรมรักษาเช่นกันนะครับ...

ปรีชา รัตนประสิทธิ์
IP: xxx.24.226.87
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณphornphon

ที่ได้นำภาพเกี่ยวกับวัดประจำรัชกาลและป้ายธรรมสอนใจมาให้ดู ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณปรีชาที่มาเยี่ยมนะครับ...

ศนิ
IP: xxx.157.177.253
เขียนเมื่อ 

พอดีเพิ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมบวชพราหมณี ที่วัดญาณฯ มาคุ่ะ (เป็นครั้งแรก) ได้ความรู้สึกที่ดีมากๆ ค่ะ

สถานที่สงบมาก ที่ประทับใจมากคือได้ฟังท่านเจ้าคุณสุชาติเทศน์ตอนทำบุญตอนเช้า และหลวงตาท่านเทศน์ตอนทำวัตรเย็นแล้วโดนใจ คือเรื่อง ความเพียร ท่านบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ สำเร็จที่ใจ ใจต้องมีความเพียร มีวิริยะ ตั้งไว้ ให้แน่วแน่ในการปฏิบัติ (เรารู้ว่าตัวเองไม่ค่อยมีความตั้งใจที่จะทำอะไรจริงๆจังๆ เท่าไหร่ เหมือนท่านรู้ใจเรา เสียงท่านเทศน์ฟังชัดเจน และย้ำพวกเราให้จำเอาไว้ให้ดี ประมาณว่าตอนนี้ให้ตั้งความเพียรก่อน แล้วค่อยก้าวไปสู่ขั้นสูงขึ้นไป อิอิ ก็จริงแหละ เรานะเสาะหาอ่านวิธีทำสมาธิ วิธีนู่นนี่ สำนักโน้นดี สำนักนั้นดี แตุู่ไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงจังซักที) และยังมีพระอาจารย์ทวีที่เทศน์ได้อย่างเห็นภาพจินตนาการชัดเจน เรื่อง การปลงอสุภะ สรุปว่าประทับใจมากๆ ค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะหาเวลาไปอีกค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ คุณศนิที่มาเยี่ยมครับ