โรงเรียนของหนูเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันทุกกลุ่มสาระทุกงาน เช่น งานคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้ทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver และศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle  การใช้โปรแกรม Prodesktop,  Desktop Author,  Flash , Photoshop  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้ โปรแกรม GSP  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เตรียมการประเมินปฏิบัติการ  สาระละ 3 Lab เช่น สาขาฟิสิกส์ จะมี การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยจักรยาน ซึ่งเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ . การประยุกต์การทำงานของมอเตอร์ ในเครื่องสีข้าวกล้อง และ การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 3  ส่วนสาขาชีววิทยา ได้แก่  การศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดของกบ. การสกัดสาร  pectin ในใบหมาน้อย (กรุงเขมา). การศึกษาการแบ่งเซลล์ในหัวหอม     สาขาเคมี ได้แก่ การทำไบโอดีเซล .  การศึกษาความเป็นกรดเป็นด่างในดิน . การไตรเตรต  ส่วนวิทยาศาสตร์กายภาพได้แก่  การเปรียบเทียบก๊าซ Acetylene ในใบไม้ท้องถิ่น 4 ชนิด. การถนอมอาหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์. การแปรรูปใบยานาง  เป็นต้น  และกลุ่มสาระอื่นๆก็เตรียมการอย่างคึกคักและสนุกสนานมาก ต่อไปหนูและเพื่อนจะได้กราบเรียนท่านอาจารย์ต่อไปนะค่ะ