เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...เพื่อวันข้างหน้า

Champol.O_KPRU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 

 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...เพื่อวันข้างหน้า

การจัดการเสวนา เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

 

                สืบเนื่องจากที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำแผนปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2549    ในการประชุมครั้งนั้นมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ คณะครุศาสตร์เลือกแผนการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต   พวกเราโฟกัสมาที่การจัดการเรียนการสอนของเราว่า เราจัดทำแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตัวบ่งชี้ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือยัง?   ในที่สุดก็ตกลงใจว่าก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 เราน่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ และมีการแลกเปลี่ยนว่าแต่ละคนได้จัดการเรียนการสอนไปอย่างไร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

 

                ในวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ก่อนการจัดงาน 1 วัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และน้องๆ อาจารย์ในคณะนี้ ได้มาติดต่อขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย เพราะแต่ละคนไม่ได้มีใครเล่าเรียนวิชาครูมาเลย อาศัยหัวใจรักเด็ก ความรักในวิชาชีพครู และความรู้ในวิชาการ ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้มาได้จนทุกวันนี้ พวกเราชาวครุศาสตร์ตอบรับด้วยความยินดี เพราะเราก็อยากได้มุมมองใหม่ในการจัดการเรียนการสอนเหมือนกัน

 

 

Km_studentcentered1

                 การเสวนา "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ในบ่ายวันที่ 5 มิถุนายน ณ คณะครุศาสตร์  ในครั้งนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.วชิระ วิชชุวรนันท์ เป็น คุณอำนวย ที่ดี ประสานจัดการทุกอย่าง ทั้งเรื่องเอกสาร สถานที่ สื่อทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ตลอดจนน้ำชากาแฟ พวกเราขอขอบคุณค่ะ

Km_studentcentered4

ในงานนี้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ. ธารทิพย์ ธรรมสอน เป็นคุณประสานทำให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานในมหาวิทยาลัยของเรา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เรามี คุณกิจ 22 ท่าน จากทั้ง 2 คณะ สาระที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แก่  ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้การสอนของครู การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สาระเหล่านี้ เป็นการปูพื้นให้อาจารย์ที่ไม่ได้จบวิชาชีพครูมาเข้าใจเรื่องการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา หลังจากนั้นมีผู้ใหญ่ของพวกเรา 2 ท่าน คือ

  1. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ ได้เล่าถึงการจัดการเรียนการสอนวิชา การพัฒนาหลักสูตร
Km_studentcentered2

 

  1. ผศ.สุณี บุญพิทักษ์ เล่าเรื่องการใช้ RBL(Research Based Learning)  ในวิชาการให้ความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

 Km_studentcentered3

 เมื่อผู้ใหญ่ได้เล่าขั้นตอน และเทียบกับตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนแบบ Child Centered  น้องๆ ก็มีเรื่องมาเล่าแลกเปลี่ยนกัน

  • น้องน้ำฝน (อาจารย์สุภาพรณ์) เล่าเรื่องการสอนในวิชา การวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว  
  • น้องน้อย (อาจารย์ชาลี) เล่าเรื่องการจัดการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • น้องเอก อาจารย์ใหม่ล่าสุดจากคณะวิทยาการจัดการเกิดไอเดียว่า "ผมจะให้นักศึกษาเข้าไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้ blog"

ผลสรุปการเสวนาวันนั้น ได้ทั้งประสบการณ์และอิ่มท้อง สุดท้ายเมื่อเราทำ AAR (After Action Review) มีสมาชิกเขียนบอกเล่าว่า

 

"เข้าใจว่าในรายวิชาที่สอนอยู่จะจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างไร ซึ่งเมื่อก่อนเคยไปอบรมไม่รู้เรื่อง บรรยายแต่ทฤษฎี"

 

"สิ่งที่เกินความคาดหวัง ได้แก่ ความเป็นกันเอง และการแก้ปัญหาที่คาใจในเรื่องของปัญหาการสอน"      

"จะกลับไปจัดทำขั้นตอนในการเตรียมการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มากขึ้น จะจัดหากิจกรรมเสริมให้นักศึกษามากขึ้น"

 

"จะนำกระบวนการไปสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป"

 

"จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าการถาม-ตอบ จะพยายามให้นักศึกษาคิดเป็น และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง"

 

"สิ่งที่เกินคาดหวังได้แก่ กระบวนการและวิธีสอนที่หลากหลายรูปแบบ สามาถมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงนักศึกษา การวิเคราะห์ feedback ของนักศึกษา และการดึงดูดความสนใจของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน"

 

"เกินความคาดหวังครับ"

 

"มีความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสอนแบบ Child Centered"  เพราะรู้สึกหนักใจว่าจะสอนอย่างไรให้เป็น Child Centered  พอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วพบว่าที่ตนเองสอนอยู่ก็เป็น Child Centered แต่ต้องปรับปรุงอีกบางส่วน เช่น คิดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ตรงมากขึ้น"

 

"จะเพิ่มเทคโนโลยีในการสอนและปรับกิจกรรมการเรียนรู้จริงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น"

 

 

สำหรับสิ่งที่ได้น้อยกว่าคาดหวัง...

 

"Story Telling ในกลุ่มย่อย ใช้เวลาสั้นไป แต่ก็หลากหลายดี"

 

"เวลาน้อย"

 

"คิดว่าน่าจะให้เวลามากกว่านี้"

 

ท่านคณบดีซึ่งเป็นคุณอำนวยบอกว่าใช้เวลาสั้นๆ เพื่อให้ติดตามตอนต่อไป เราจะเสวนากันอีกครั้ง เมื่อคุณกิจเขียนแผนการสอนเสร็จ และอีกครั้งเมื่อสอนไปได้สักครึ่งเทอมค่ะ

"คงได้พบกันใหม่อีกหลายๆครั้งนะคะ / นะครับ"

...พวกเราต่างให้คำมั่นสัญญา

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KPRUQA Board Chairmanความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
  • ที่มีการทำงานอย่างแข็งขัน