คณะที่ปรึกษาสมาคม

คณะที่ปรึกษา สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

 

 • พระอุดมประชาทร
 • นางสุภาวดี  หาญเมธี
 • นางเตือนใจ  ศรีมารุต (ถึงแก่กรรม)
 • นางกรองทอง  สรวารี
 • นายวีรศักดิ์  บริบูรณ์สุข
 • อาจารย์พวงเพชร  บริบูรณ์สุข
 • อาจารย์ชัยฤกษ์  กลางพิมาย
 • รองศาสตราจารย์ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนจิตรา สายสุนทร
 • พลตรีสารฑูลย์  ปัทมานนท์
 • นายไตรรงค์  ปรีชารัตน์
 • นางสาวรัตนาภรณ์  สรวารี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)