วันนั้น...ขณะที่นั่งรอคอยอะไรบางอย่าง ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแปลของ โทนี บูซาน เรื่อง
“How to Mind Map” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ฉบับพกพาความหนาพอประมาณ ซึ่งใครคนหนึ่งมอบให้ไว้ด้วยไมตรีจิตที่แสนดี อ่านได้ประมาณครึ่งเล่ม สายตาสะดุด แก่นแกน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง จากแก่นแกนก็มีการแตกแขนงเป็น กิ่งแก้ว และแตกแขนงย่อยเป็น กิ่งก้อย ต่อ ๆ ไป แต่ละกิ่งที่แตกออกมาล้วนเป็นส่วนย่อยของ แก่นแกน      

          หากแต่คำว่า แก่นแกน ทำให้ตนมองเชื่อมโยงถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน กว่าจะค้นพบ แก่นแกน ในตัวตน บางคนใช้เวลาร่วมครึ่งชีวิต บางคนตลอดชีวิตก็ยังคงหา แก่นแกนของชีวิต ไม่เจอ การค้นหาแก่นแกนของชีวิตมีความสำคัญอย่างไรกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เมื่อใดที่ตนค้นพบว่าอะไรคือเป้าหมายสำหรับชีวิต อะไรคือสาระสำคัญสำหรับชีวิต และอะไรคือความสุขที่แท้จริงสำหรับชีวิต มองว่า นั่นแหละคือ แก่นแกนของชีวิต การวางแผนเพื่ออนาคตของตนเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิต ในแก่นแกนของแต่ละบุคคล ย่อมมี กิ่งแก้ว และ กิ่งก้อย เข้ามาเชื่อมโยงสัมพันธ์เพื่อให้การวางแผนชีวิตดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง รัดกุม แม่นยำ หากแต่กิ่งก้อยแต่ละกิ่งย่อมที่จะสามารถแตกแขนงออกเป็นกิ่งก้อยเล็ก ๆ จนกลายเป็น กิ่งฝอย หากแต่กิ่งฝอยในนิยามของตนเปรียบดังอุปสรรคที่เข้ามาบ่อนทำลายชีวิต เข้ามาแทรกแซงขัดขวางเป็นตัวเหนี่ยวรั้งระหว่างทางเดินไม่ให้ราบรื่น

            ดังนั้น ในการดำเนินชีวิตจำเป็นที่จะต้องขจัดกิ่งฝอย หรือลดปริมาณกิ่งฝอยให้น้อยลง หากแต่มองถึงงานวิจัยคงเปรียบได้กับการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน หรือตัวแปรเกินที่เข้ามาในชีวิต โดยมีการวางแผนชีวิต ฉันเรียกสิ่งนี้ว่า แผนที่ชีวิต หากแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้านั้นจะพบเจอกับ กิ่งฝอย มากน้อยเพียงใด และจะเข้ามาในช่วงไหนของชีวิต ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีการทำแผนที่ชีวิตไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต แผนที่ชีวิตต้องมีประตูเปิดออกรอบ ๆ ด้าน และสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากแต่เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็สามารถรู้เท่าทัน และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ในการแก้ปัญหาชีวิตเปรียบได้ดั่งกับการที่ตนเดินไปเปิดประตูแต่ละบานเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอบานประตูทางออกที่ตนคิดว่าดีที่สุดสำหรับชีวิต แล้วจึงเลือกตัดสินใจผลักบานประตูนั้นแล้วก้าวเดินออกไปเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า  

         เนื่องจากเราไม่สามารถจะล้อเล่นกับเกมชีวิตได้ หากแค่เพียงพลั้งเผลอพลาดแค่ก้าวเดียวก็เท่ากับชีวิตทั้งชีวิต จึงมองว่าเราต้องมีการวางแผนชีวิตอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่ควรล้อเล่นกับเกมชีวิต ก็เพราะชีวิต...ไม่ใช่เกม