หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน ความหมาย เป็นการเรียนที่ต้องทำงาน แล้วนำงานที่ได้นั้น มาประยุกต์กับการเรียนการสอน

บางครั้งก็เรียนก่อน แล้วจึงทำงาน แต่สำหรับผู้เขียน เป็นทั้ง 2 อย่าง คือ การเรียนก่อนแล้วให้นักเรียนทำงาน กับการนำงานมานำเสนอและเรียนไปด้วย ในระดับชั้นประถมศึกษา การเรียนที่ให้นักเรียนปฏิบัติงานไปด้วย

นอกจากจะเป็นการซ้ำย้ำทวนให้นักเรียนมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และอุปนิสัยของนักเรียนอีกด้วย

ประการหลังนี้เป็นคุณลักษณะนิสัยที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน ครูผู้สอนต้องยึดหรือเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยหลักสูตร กระบวนการ และคุณลักษณะนิสัย และภาระงานจึงจัดไว้ในการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง

เพื่อเป็นการประเมินผลให้เห็นถึงการพัฒนาการของผู้เรียน โดยเฉพาะนักเรียนในวัยประถมศึกษา เรียนอย่างไรให้สนุก เรียนอย่างไรให้ประทับใจ เป็นหัวข้อที่ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงอย่างมาก

ครูผู้สอนบางท่านก็เน้นภาระงานเป็นโครงงานที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบของการวิจัย สอดแทรกความรู้พื้นฐานของการวิจัยให้แก่นักเรียนเป็นเรื่องที่ดี โดยไม่ให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในขณะที่นักเรียนเล่น เป็นหัวใจของการเรียนภาษาโดยทั่วไป

การเรียนการสอนที่เน้นภาระงานจึงเป็นหัวข้อที่ครูทุกท่านพึงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รูปธรรมที่กล่าวถึงได้แก่ การบันทึกในรูปของการสังเกตพฤติกรรมหรือแบบประเมินผลตามเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ ประกอบการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ดังจะได้กล่าวในเรื่องของการวัดและประเมินผลต่อไป