http://radio.mcot.net/fm965/__programView.php?cliptype=50

ฟังเสียงสัมภาษณ์อ.สาทิต มากมี ผอ.โรงเรียนบ้านตาลพร้า     จ.สุโขทัย เจ้าของฉายา "สาทิต' s model" มาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา อดีต ปัจจุบันและอนาคตของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ทำให้เด็กๆมีความสุข แม้ไม่สบายยังอยากจะมาโรงเรียน

หมายเหตุ หลังออกอากาศมีคนส่งกำลังใจชื่นชมคุณครูโรงเรียนนี้กันใหญ่เลย