นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสามารถ เศรษฐวิทยา เศรษฐวิทยา

ภาพ โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในเขตอำเภอกำแพงแสน


โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในเขตอำเภอกำแพงแสน

 

 

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ ทางแรงงานจังหวัดนครปฐม ท่านนายอำเภอกำแพงแสน และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ประสานความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนภายใต้โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และเพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพจากวิกฤติเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภูเขากำลังจะเขยื้อนนั้นหมายถึงการนำเอาหลักการของนายแพทย์ประเวศ วะสีมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปัจจุบันประเทศไทยมีความบกพร่อง และอ่อนแอเชิงนโยบายสาธารณะ จนถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งการจะมีนโยบายสาธารณะที่ดี และขับเคลื่อนอย่างสัมฤทธิผลจำเป็นต้องอาศัยหลักการที่เรียกว่า สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

 

 • สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" หมายถึงต้องพึ่งพาส่วนประกอบของ 3 มุม คือ

 • 1.ความรู้การให้ความรู้

 • 2.การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • 3.อำนาจทางการเมืองหรือหน่วยงานราชการ

ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

การบรรยายของ

ท่าน ผศ.ดร.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

ท่านแรงงานจังหวัดนครปฐม

และ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว

 มาดูแลราษฎรด้วยตนเอง

ท่านปลัดอำเภอกำแพงแสน

มอบต้นมะนาว

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เพื่อขยายพันธุ์และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

อันจะนำสู่ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภาพการให้ความช่วยเหลือราษฎร

จากหน่วยงานราชการหลายๆฝ่าย

ด้วยความตั้งใจจริง

ท่าน ผศ.ดร.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การปรับปรุงดิน

การทำปุ๋ยหมักและการทดสอบดิน

ด้วยห้องปฎิบัติการภาคสนาม

รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

บรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่

 

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

และการปลูกมะกรูดระยะชิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

สามห่วง สองเงื่อน สามเป้า

- ห่วงที่1 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระบบพอประมาณ

- ห่วงที่2 ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

- ห่วงที่3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

- เงื่อนที่1 เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบ  ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

- เงื่อนที่2 เงื่อนไขคุณธรรม  จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความอดทน  มีความเพียรใช้  สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

นำสู่ 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 

เป้าที่1 สมดุล/เป้าที่2 มั่นคง/และเป้าที่3ยั่งยืน


เทคนิคการจำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง สองเงื่อน สามเป้า ได้มาจาก ท่านผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี และการอบรมพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวผมเองบรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง สองเงื่อน สามเป้า

การขยายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ท่านประธานสภามอบต้นมะนาวแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 ความเห็น (15)
 • สวัสดีค่ะ
 • วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเป็นกำลังใจให้เป็นคนแรกเลย ไม่รู้ทันหรือเปล่าหนอ.....
 • ชักอยากเป็นผู้เข้าร่วมอบรมจังเลย มีวิทยากรหล่อ ๆ ทั้งน้าน...โดยเฉพาะ "เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง สองเงื่อน สามเป้า การขยายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า" 555
 • ขอบคุณความรู้ดี ๆ ที่นำมาบอกกล่าวกันค่ะ

ไม่รู้เป็นยังไง ในภาพดันหล่อขึ้นมาอีก ตัวจริงอ้วนเป็นหมู สงสัยกล้องมีปัญหาแน่

นอกจากการฝึกอบรมด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการฝึกอบรมเรื่อง การทำดอกไม้จัน

การนวดแผนไทย และการทำพิมพ์แสนน้ำ อีกด้วยครับ

 • สวัสดีค่ะ คุณสามารถ
 • คุณสามารถก็มาเร็วเหมือนกันค่ะ เผลอแป๊บเดียวส่งข้อความถึง 2 ครั้ง
 • แต่ขอบอกว่าคำสั่งแรกชอบมากมาย อ่านไปมองนกไป สบายใจจริง ๆ เลยค่ะ คนอะไรไม่ทราบ รู้ใจไปหมด ดดดดด 
 • บุษราทานข้าวเรียบร้อยแล้ว คุณละทานหรือยังเห็นว่าช่วงนี้งานเข้านี่ค่ะ พักผ่อนบ้างนะเพื่อนคนนี้เป็นห่วง (ไม่เหมือนบุษราอยู่ตัวคนเดียว....สบายใจ...)
 • โรคประจำตัวของคุณพ่อต้องรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

*ขอนำภาพ ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาฝากค่ะ *ขอบคุณที่ไปเยี่ยมพร้อมแผนภาพเกษตรทฤษฏีใหม่..

 

 • สวัสดีครับ
 • มาด้วยความคิดถึงคะ
 • มาอ่านเรื่องดีๆที่น่าสนใจคะ

   มาอ่านค่ะ  เขียนได้ละเอียดนะคะ  ชื่นชมค่ะ  ต้นมะนาวที่แจกนี้เป็นต้นทาบกิ่งใช่มั๊ย..  เห็นมีเทปพันที่โคนต้น  ของที่บ้านตอนที่ซื้อมาก็มีเทปพันที่โคนต้น แล้วเราก็ช่วยเขาแกะเทปออกหลังจากปลูกไปได้ปีหนึ่งค่ะ  เห็นเพื่อนบอกว่า ถ้าเขาโตเร็ว เขาจะดันเทปออกมาเอง..     

น่าสนใจครับ น่ามาจัด ที่อุบลรัตน์

สาวๆ ไม่ค่อย มี งานแบบนี้ ผมไม่ไปครับ

ก็พี่หมอ  ชอบแม่ม่ายไม่ใช่หรือครับ     มีเพียบ  

 

ส่วนมะนาวเป็น มะนาวที่ได้จากการตอนกิ่งครับ ทางอำเภอกำแพงแสนจัดหามาครับ

เชือกที่เห็นน่าจะเป็นเชือกที่ผูกกับไม้ค้ำกิ่งมะนาว แล้วห้อยลงมาครับ

 • สวัสดีค่ะ คุณสามารถ  (วิทยากรคนเก่ง)
 • กำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ค่ะ และกำลังใจจะแวะไปถามข่าวคุณสามารถอยู่พอดีเลย...งานช่วงนี้ก็ไม่หนัก แต่หลังจากนี้เตรียมตัวงานเข้าเหมือนคุณสามารถเลยค่ะ
 • กรมอุตุวิทยาฯ พยากรณ์อากาศว่าแถวพะโต๊ะ ร้อน ถึงร้อนมากมาก ปัญหาโลกร้อนรุกรานไปทั่วโลก ที่ไหน ๆ ก็มีปัญหาไปหมด ก็ด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างเรา ๆ พูดถึงแล้วเครียด.....
 • คุณสามารถทานข้าวหรือยังค่ะ

วันนี้อากาศมันร้อนจังเลยครับคุณบุษรา ไปเล่นน้ำก่อนล่ะกัน

 by rosemary* by rosemary* by rosemary* by rosemary* by rosemary* by rosemary* by rosemary* by rosemary* by rosemary*

เล่นน้ำแล้ว ก็ดูภาพใบไม้สีสวยๆ ให้สบายใจนะคะ..   อิ อิ    

ขอขอบคุณ  http://www.flickr.com/photos/rosemary/sets/1360558/ 

ภาพของคุณMOONสวยๆทั้งนั้นเลยน่ะครับ ขอบคุณมากๆครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี