การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ดำเนินการมาถึงช่วงที่ 2 ขั้นตอนการประเมินด้านประสบการณ์ คือตรวจแฟ้มสะสมงาน และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2553  ซึ่งช่วงที่ 1 การประเมินด้านความรู้ความคิด ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2552  http://gotoknow.org/blog/nfeaim/322040
               ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา  เป็นอนุกรรมการในการสอบด้านพัฒนาอาชีพ  และเชิญครูชำนาญการพิเศษ จาก กศน.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอนุกรรมการสอบด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
            วิธีการประเมินด้านประสบการณ์ ผู้เข้าประเมินต้องนำเสนอแฟ้มประมวลประ    สบการณ์  และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการประเมิน 
มิติประสบการณ์ มี 3 มาตรฐาน คือ  1) ด้านการพัฒนาอาชีพ   2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
ด้านพัฒนาอาชีพ  เป็นความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการงานอาชีพ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการงานอาชีพ มีการพัฒนากระบวนการการทำงาน หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผน การเลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินงานและพัฒนาการงานอาชีพไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรมในการงานอาชีพ
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นความรู้ความสามารถที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีทักษะในการดำเนินชีวิต การมีสุนทรียภาพ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ตลอดจนยึดหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสังคมรอบ ๆ ตัว และทักษะในการนำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการดำเนินชีวิตครอบครัว ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อบอุ่น ตลอดจนนำศักยภาพของตนเองมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง