การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)


การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)

การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)

แนวคิดเรื่องการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (total quality management, TQM) เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2493 โดยไฟเจนบอมได้เสนอแนวคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (total quality control, TQC) ซึ่งมุ่งเน้นที่คุณภาพสำหรับการผลิตสินค้าและบริการที่มีผลมาจากปัจจัย 9 ประการ (9 M’s) คือ การตลาด (markets) การเงิน (money) การบริหาร (management) คน (man and woman) แรงจูงใจ (motivation) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักร (machines and mechanization) ความทันสมัยของวิธีการสื่อสาร (modern information methods) และสินค้าอยู่ในความต้องการ (mounting product requirements) 

จากความหมายของคำว่า “คุณภาพ” ที่หมายถึงการทำได้ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยทำให้ลูกค้าพอใจ (satisfy)  ทำให้ลูกค้าสุขใจ (delight) และทำให้มากกว่าที่ลูกค้า พอใจ  เกินความคาดหวังของลูกค้า (over expectation)  ดั้งนั้น  “คุณภาพโดยรวม” (total quality)  จึงหมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มระดับความพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น  และสามารถเพิ่มปริมาณการขายในเวลาเดียวกัน  ส่วนคำว่า “การบริหาร” (management) หมายถึงการแสดงความยึดมั่นผูกพันอย่างจริงจังต่อเรื่องคุณภาพของผู้บริหาร  ดังนั้น “การบริหารคุณภาพโดยรวม” หรือ “การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร” (total quality management, TQM)  จึงหมายถึงการบรรลุถึงคุณภาพ โดยการที่ทุก ๆ คนในองค์กร    ยึดมั่นผูกพันและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

            การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรจึงครอบคลุมกิจกรรม แนวทางปฏิบัติและเทคนิคอันหลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่าความหมายของการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรไม่สามารถระบุให้ชัดเจนลงไปได้อย่างแน่ชัด ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรรวมถึงแนวทางปฏิบัติงานที่หลากหลายและกิจกรรมมากมายที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร เพราะการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมิได้มุ่งเฉพาะแนวทางปฏิบัติด้านคุณภาพที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเพียงอย่างเดียว  หากแต่เป็นภาพรวมในทุกจุดทั่วทั้งองค์กรที่จะต้องมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ  และพร้อมที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาความหมายของการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในมุมมอง 3 ลักษณะคือ 

                      1.  มุมมองด้านการจัดการการผลิตหรือด้านการดำเนินงาน  ได้แก่เทคนิคหรือวิธีการซึ่งนำมาใช้เพื่อลดหรือจำกัดความผันแปรที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือระบบการให้บริการเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมีความเชื่อถือได้และมีคุณภาพ 

  1. มุมมองในด้านคุณภาพ หมายถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้า  การมีวัฒนธรรมมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ  การขจัดอุปสรรคในการทำงานออกไป  การทำงานเป็นทีม  การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน

                      3.  มุมมองที่ผสมผสานทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพซึ่งรวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณภาพ  การใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ และการรวมผู้ปฏิบัติงานเข้าในกระบวนการคุณภาพ

อย่างไรก็ตามในความหมายทั่วไปนั้นการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรหมายถึงภาระผูกพันขององค์กรในระยะยาวในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นทุกจุด  ในทุกขั้นตอนของการทำงานและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพนักงานทุกคน ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อ   ความต้องการและความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนหรือลูกค้า และเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์คุณภาพให้เกิดขึ้นในการดำเนินวิถีชีวิต  การทำงานในองค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรก็คือการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพรวมขององค์กรนั่นเอง 

การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมีความหมายหลากหลาย  แต่ความหมายที่ต่างกันนั้นจะอยู่ในมุมมอง 3 ลักษณะคือ  มุมมองของการจัดการการผลิตหรือด้านการดำเนินงาน  มุมมองในด้านคุณภาพ  และมุมมองที่ผสมผสานระหว่างการดำเนินการและด้านคุณภาพ  โดยการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรจะอยู่บนหลักการ 3 ประการคือ  การมุ่งเน้นที่ลูกค้า  การแบ่งเป็นส่วนหรือเป็นกลุ่มและร่วมมือกัน  และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการเรียนรู้  ในทางปฏิบัติของ การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรอาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กร  แต่จะอยู่ภายใต้ปรัชญา 3 ประการคือ  บุคลกรทุกคนมีส่วนร่วม  การบริหารแบบมีระบบ  และตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง

หมายเลขบันทึก: 330452เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2010 10:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อาจต้องผ่านอุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟันอย่าท้อแท้ ดังนั้น ใจของผู้บริหารจะต้องอดทนและยึดมั่นกับอุดมการณ์ ขอเป็นกำลังใจให้ครับผมมีอะไรก็เมลล์ไปแลกเปลี่ยนความคิดได้ที่ [email protected]ครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท