นางสาว prapharat tempiam


ผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลหลวงครูวิทยา
Username
prapharattem
สมาชิกเลขที่
64076
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

    ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ         ประภารัตน์  เต็มเปี่ยม         ชื่อเล่น  ปู

โรงเรียน  หลวงครูวิทยา   

ตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการ , ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๖)

โรงเรียน  อนุบาลหลวงครูวิทยา(เกาะจากวิทยา)

ตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต , ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต : ศษ.บ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                 วิชาเอก  คณิตศาสตร์     วิชาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา

วันที่บรรจุ           มิถุนายน  ๒๕๓๖  ในตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนหลวงครูวิทยา

                      มิถุนายน  ๒๕๔๓  ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลหลวงครูวิทยา

วัน เดือน ปีเกิด    วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๔     หมู่โลหิต O (โอ)

เลขที่บัตรประชาชน         ๓ ๘๐๙๘ ๐๐๐๔๙ ๐๘ ๕  

เลขที่บัตรประจำตัวครู     ๒๒  ๓๖  ๐๑๙๑

เลขที่บัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู    ๒๗๕๐ ๔๕ / ๒๕๑๗  รหัส  ๒๘๒๑๖

เลขที่บัตรผู้เสียภาษี        ๑ ๖๗๐๙๕๐๙๐ ๙

เลขที่บัตรคุรุสภา ๐๐๑๙๓  ๓๗  ๘๐    ๐๓    เลขประจำตัว   นศ.๒๐๙๕๑

ช.พ.ค.             ๐๖๗๓๑๓๘

บัญชีเงินฝาก      ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน) สาขาปากพนัง 

                    บัญชีเลขที่ ๘๐๒-๑-๐๙๓๑๔-๕

ที่อยู่ปัจจุบัน      ๑๗๔  ถนนชายน้ำ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๔๐

โทรศัพท์ / โทรสารบ้าน  ๐-๗๕๕๑-๗๒๕๙    โทรศัพท์มือถือ  ๐-๑๕๓๕-๖๑๗๕

 ประวัติส่วนตัว / ครอบครัว

ชื่อ         ประภารัตน์  เต็มเปี่ยม  (Prapharat  Tempiam) ชื่อเล่น  ปู (Poo)

วัน เดือน ปีเกิด      วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๔   หมู่โลหิต O (โอ)

อาชีพ  ครูโรงเรียนเอกชน / รับจ้าง  เงินเดือน  ๒๑,๕๐๐ บาท/เดือน  รายได้อื่น ๆ  (สอนพิเศษ)  ๖๐๐ - ๑,๒๐๐ บาท / เดือน

เป็นบุตรสาวคนโต

บิดาชื่อ      นายทวี  เต็มเปี่ยม 

เสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐

มารดาชื่อ  นางอำไพ  เต็มเปี่ยม  อาชีพ  ครูโรงเรียนเอกชน / รับจ้าง             

อายุ ๖๒ ปี(๒ พ.ย.๒๔๘๖)

น้องชาย     นายภัทรพงศ์  เต็มเปี่ยม  อาชีพ รับจ้าง  อายุ  ๓๓ ปี (๑๔ ธ.ค. ๒๕๑๕)

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๑๗๔  ถนนชายน้ำ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ตาม ท.ร.๑๔ เลขรหัสประจำบ้าน ๘๐๙๘-๐๐๐๑๒๗-๗

นายแพทย์ประจำตัว  นพ.ฉัตรชัย  เนืองนอง (แพทย์ทั่วไป)

ประวัติการศึกษา

 

ปี  พ.ศ.

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ผลงาน

๒๕๑๘ ๒๕๑๙

ปฐมวัย

*        ไผหั่ว 

*        เปรมฤทัย

สอนโดยคุณครูอำไพ เต็มเปี่ยม (มารดา)  เรียนหลายโรงเรียนแม่ไปโรงเรียนก็จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนนั้น

๒๕๒๐ ๒๕๒๕

ประถมศึกษา

เทศบาลปากพนัง ๒

*        เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของทางโรงเรียน

*        ได้รับตัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนประกวดมารยาท

*        ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี

๒๕๒๖ - ๒๕๓๑

มัธยมศึกษา

โรงเรียนสตรีปากพนัง

*        ม.๑ ม.๓ แผนวิชาการ

*      ม.๔ ม.๖ แผนวิทย์-คณิต

*        เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของทางโรงเรียน

*        ได้รับตัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนแข่งขันทักษะต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  ประกวดกิจกรรม QC

๒๕๓๒ - ๒๕๓๕

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ๔ ปี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*    วิชาเอก  คณิตศาสตร์

*    วิชาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา

*    วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)

*        ได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

*        STAFF  CHEER ของคณะ

*        กรรมการค่ายอาสาพัฒนา

*        กรรมการชมรมโฟโต้

*        ได้รับคัดเลือกให้ฝึกสอนโรงเรียสาธิต มช.

๒๕๔๐ - ๒๕๔๒

อุดมศึกษา (อนุปริญญา ๒ ปี)

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

*    หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา  วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์

 

๒๕๔๓ ๒๕๔๘

บัณฑิตศึกษา

(ปริญญาโท)

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

*      โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์พื่อการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท