หน่วยการเรียนรู้   Culture

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33101)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสวายวิทยาคาร

 

หน่วยย่อยที่ 

จำนวน  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู้

หน่วยย่อยที่ 1

Buddhism  Important  Day

1.1  Magha  Puja  Day

1.2  Visakha  Puja  Day

1.3  Asanha  Puja Day and Buddhist  Lent

9

 

3

3

3

1. รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

2. เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม

3. เห็นคุณค่า  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

4.  ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน  และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม  มาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

 

 

 

-  คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

-  ความสำคัญของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

-  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

-  หลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ได้แก่                    

         *  ความกตัญญู  

         *  อริยสัจ 4 

         *  ความไม่ประมาท

         *  มรรคมีองค์ 8

         *  มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง

 

หน่วยย่อยที่ 2 

National  Important Day

2.1 National Mother’s Day

2.2 Father’s Day

6

 

3

3

หน่วยย่อยที่  3  

Thai’s  Custom  Day

3.1 Loy  Krathong  Day

3

 

3

หน่วยย่อยที่ 4  

Foreign’s  Custom  Day

4.1 Christmas  Day

 

3

 

3

  ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Culture

หน่วยย่อยที่ 1   Buddhism  Important  Day

 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33101)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสวายวิทยาคาร 

 

    - Vocabularies

-  History of  Buddhism Important Day

-  Activities in this auspicious day

-  Important Teaching for people

   -  Vocabularies

   -  History of  Buddhism Important Day

-  Activities in this auspicious day

-  Important Teaching for people

     Magha  Puja  Day

 

Visakha  Puja  Day

 

Buddhism  Important  Day

 

Asanha  Puja Day

  - Vocabularies

-  History of  Buddhism Important Day

-  Activities in this auspicious day

-  Important Teaching for people

 
กำหนดการสอนรายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Culture

หน่วยย่อยที่ 1   Buddhism  Important  Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (อ33101)      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เวลาเรียน  9  ชั่วโมง

_____________________________________________________________________________ 

1.  ความคิดรวบยอด

          การอ่านเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะการอ่านจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอ่านขั้นสูงต่อไป  และยังเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันอีกด้วย

2.  เป้าหมายการเรียนรู้

1)  ความเข้าใจที่คงทน ( ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง )

1. รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนา  (ต 2.1.2)

2. เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้   ภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม  (ต 2.2.2) 

3. เห็นคุณค่า  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ต 2.2.4)   

                4. ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน  และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม   มาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม (ต 2.2.5) 
                        

2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1.  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.  มีความรับผิดชอบ

3.  มีวินัยในตนเองและหมู่คณะ

4.  มีหลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

3)  ทักษะเฉพาะวิชา

                   1.  อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

                2.  ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                3.  สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4.  บอกความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

5.  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                                6.  นำหลักธรรมสำคัญมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

7.  เปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างวัน Magha Puja Day , Visakha Puja Day และ Asanha Puja Day ในรูปของ Mind Mapping

 

4)  ทักษะคร่อมวิชา (ทักษะการคิดที่ต้องการเน้น )

                                ขั้น  Gathering

-                   ทักษะการรวบรวมข้อมูล

-                   ทักษะการดึงข้อมูลเดิมมาใช้และย่อความ

                        ขั้น  Processing

                -     ทักษะการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง

                                -     ทักษะการสร้างข้อสรุป

                   ขั้น  Applying

                                -    ทักษะการคิดสร้างสรรค์ : การออกแบบ  Mind Mapping

                                -    ทักษะการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตจริง

 

3.  การออกแบบการเรียนรู้   (การจัดเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้ )

 

ชั่วโมงที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้ /

เนื้อหาย่อย

กิจกรรม / กระบวนการ

1

 1. รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

-  คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่ามีวันสำคัญอะไรบ้าง  ตรงกับเดือนใด มีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร

2.  แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4  คน ศึกษาประวัติความเป็นมาของ Magha Puja Day จากใบความรู้ภาษาไทย

3.  หาความหมายของคำว่า Maghaและคำศัพท์สำคัญ 10 คำ

จากใบความรู้ภาษาอังกฤษ

2

 2. เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

และความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

-  คำถาม 8 ข้อ

4.  สรุปประวัติความเป็นมา  และความสำคัญของ Magha Puja Day เป็นภาษาไทย

5.  ตอบคำถาม 8 ข้อ

 

 

ชั่วโมงที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้ /

เนื้อหาย่อย

กิจกรรม / กระบวนการ

3

3.  เห็นคุณค่า  และเข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

 

 

4 .  ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน  และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

- กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติ

ในวันสำคัญทางพระพุทธ

ศาสนา  ได้แก่

   1. ทำบุญใส่บาตร

   2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม  และฟังพระธรรมเทศนา

   3.  ไปเวียนเทียนที่วัด

   4.  ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

 

-  หลักธรรมสำคัญที่ควรนำ

มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  * ความกตัญญู     

 

1.  ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

2.  ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 

4

 1. รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

-  คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่ามีวันสำคัญอะไรบ้าง  ตรงกับเดือนใด มีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร

2.  แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4  คน ศึกษาประวัติความเป็นมาของ Visakha Puja Day จากใบความรู้ภาษาไทย

3.  หาความหมายของคำว่า Visakha และคำศัพท์สำคัญ 10 คำ

จากใบความรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

ชั่วโมงที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้ /

เนื้อหาย่อย

กิจกรรม / กระบวนการ

5

 2. เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

และความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

-  แบบทดสอบ 10 ข้อ

4.  สรุปประวัติความเป็นมา  และความสำคัญของ Visakha Puja Day เป็นภาษาไทย

5.  แบบทดสอบ 10 ข้อ ( กาถูก ผิด 7 ข้อ  เลือกคำตอบ 3 ข้อ )

 

6

3.  เห็นคุณค่า  และเข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน  และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

 

- กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติ

ในวันสำคัญทางพระพุทธ

ศาสนา  ได้แก่

   1. ทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาแผ่เมตตา

   2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม  สนทนาธรรม  และฟัง     พระธรรมเทศนา

   3.  ไปเวียนเทียนที่วัด

  

-  หลักธรรมสำคัญที่ควรนำ

มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  * ความไม่ประมาท  

           * อริยสัจ 4  

 

 

1.  ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

2.  ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 

ชั่วโมงที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้ /

เนื้อหาย่อย

กิจกรรม / กระบวนการ

7

 1. รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

-  คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่ามีวันสำคัญอะไรบ้าง  ตรงกับเดือนใด มีความสำคัญต่อชาวพุทธอย่างไร

2.  แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4  คน ศึกษาประวัติความเป็นมาของ Asanha Puja Day จากใบความรู้ภาษาไทย

3.  หาความหมายของคำว่า Visakha และคำศัพท์สำคัญ 10 คำ

จากใบความรู้ภาษาอังกฤษ

 

8

 2. เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  และนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 

-  ประวัติความเป็นมาของวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา

และความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

-  คำถาม 9 ข้อ

4.  สรุปประวัติความเป็นมา  และความสำคัญของ Asanha Puja Day เป็นภาษาไทย

 

5.  ตอบคำถาม 9 ข้อ

 

ชั่วโมงที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้ /

เนื้อหาย่อย

กิจกรรม / กระบวนการ

9

3.  เห็นคุณค่า  และเข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

 

 

 

 

 

4 .  ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน  และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

 

- กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติ

ในวันสำคัญทางพระพุทธ

ศาสนา  ได้แก่

   1. ทำบุญตักบาตร รักษาศีล

   2. ไปวัดเพื่อฟังพระธรรม  เทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

   3.  ไปเวียนเทียนที่วัด

  

-  หลักธรรมสำคัญที่ควรนำ

มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  * มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางเดินสายกลาง  

           * มรรคมีองค์ 8  

 

 

1.  ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ   ที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

2.  ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิต

ประจำวัน 

 

10

เข้าใจความเหมือน และความต่างระหว่าง Magha Puja Day

 ,Visakha Puja Day   และ Asanha Puja Day              เป็นภาษาไทย

ประวัติความเป็นมา  และความสำคัญของ Magha Puja Day ,Visakha Puja Day   และ Asanha Puja Day   

เป็นภาษาไทย

เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างระหว่าง Magha Puja Day ,Visakha Puja Day   และ Asanha Puja Day              

เป็นภาษาไทย

11

เข้าใจความเหมือน และความต่างระหว่าง Magha Puja Day

 ,Visakha Puja Day   และ Asanha Puja Day

เป็นภาษาอังกฤษ

ประวัติความเป็นมา  และความสำคัญของ Magha Puja Day ,Visakha Puja Day   และ Asanha Puja Day   

เป็นภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างระหว่าง Magha Puja Day ,Visakha Puja Day   และ Asanha Puja Day

เป็นภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

หน่วยที่  6   Culture

แผนที่  6/1  เรื่อง  Buddhism  Important  Day

 

สาระสำคัญ  

แต่ละชนชาติย่อมมีเทศกาลและวันสำคัญเป็นของตนเอง  การเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญ        ของเจ้าของภาษา  นอกจากจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาแล้ว  ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษาอีกด้วย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนา  (ต 2.1.2)

2. เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้   ภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม  (ต 2.2.2) 

3. เห็นคุณค่า  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ต 2.2.4)   

4. ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน  และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม   มาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม (ต 2.2.5)                 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.  รู้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                2.  สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                3.  รู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                4.  สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                5.  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

        6. หลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน                      

             7. เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ในรูปของ Mind Mapping

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

1.  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.  มีความรับผิดชอบ

3.  มีวินัยในตนเองและหมู่คณะ

4.  มีหลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

 

ทักษะการคิดที่ต้องการเน้น

                ขั้น  Gathering

                -   ทักษะการรวบรวมข้อมูล

            ขั้น  Processing

-   ทักษะการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง

                -   ทักษะการสร้างข้อสรุป

          ขั้น  Applying

                -   ทักษะการคิดสร้างสรรค์ : การออกแบบ  Mind Mapping

                -   ทักษะการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตจริง

 

สาระการเรียนรู้

                1.  คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้

                2.  ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

หน่วยที่  6   Culture

แผนที่  6/4   เรื่อง   National Mother’s Day

 

สาระสำคัญ  

แต่ละชนชาติย่อมมีเทศกาลและวันสำคัญเป็นของตนเอง  การเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลและวันสำคัญ        ของเจ้าของภาษา  นอกจากจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาแล้ว  ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ทางภาษาอีกด้วย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รู้ที่มาและเหตุผลของงานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนา         (ต 2.1.2)         

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. รู้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ
 2. รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ
 3. สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

 

ทักษะการคิดที่ต้องการเน้น

-   ทักษะการรวบรวมข้อมูล

-   ทักษะการสร้างข้อสรุป

-   ทักษะการจำแนกเปรียบเทียบจัดกลุ่ม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

-   ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

-   ทักษะการบันทึกรวบรวมข้อมูล

-   ความรับผิดชอบ / วินัยในตนเองและหมู่คณะ

 

สาระการเรียนรู้

                งานประเพณี  วันสำคัญของชาติ  ศาสนาและ   วัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนา  และวัฒนธรรมไทย
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา

 

หัวข้อย่อยของสาระการเรียนรู้

 1. งานประเพณี  วันสำคัญของชาติ  ศาสนา
 2. วัฒนธรรมของชาวพุทธศาสนา  และวัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา

 

กิจกรรมการเรียนรู้

 

กิจกรรม

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ทักษะ / คุณลักษณะ

ชิ้นงาน

1.  แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4  คนจับคู่คำศัพท์ยาก 20 คำ

 

ทักษะการทำงานกลุ่ม

ทักษะการบันทึกคำศัพท์

ความรับผิดชอบ

คำศัพท์ยาก  20 คำ

2.  ครูอธิบายคำถาม 15 ข้อ  นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของ National Mother’s Day   แล้วตอบคำถาม 15  ข้อ

ทักษะการทำงานกลุ่ม

ทักษะการสังเกต

ทักษะการบันทึกรวบรวมข้อมูล

 

ตอบคำถาม  15  ข้อ

3.  นักเรียนศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการบรรยายความดีของแม่  3  แบบ

 

ทักษะการทำงานกลุ่ม

ทักษะการสังเกต

ทักษะการบันทึกรวบรวมข้อมูล

 

การใช้ภาษาในการบรรยายความดีของแม่

4. นักเรียนวาดภาพแม่ของตนเอง  แล้วเขียนบรรยายเกี่ยวกับความดีของแม่  โดยสามารถเลือกใช้ภาษาจาก 3 แบบ  เพื่อประยุกต์เป็นภาษา ที่สละสลวย

ทักษะการสังเกต

ทักษะการบันทึกรวบรวมข้อมูล

 

ภาพแม่ของนักเรียน พร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความดีของแม่

5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ National Mother’s Day  และเชิญชวนนักเรียนให้ไปทำบุญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 

ทักษะการทำงานกลุ่ม

ทักษะการสรุปความรู้

สรุปใจความสำคัญ

 

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 1. เอกสารใบความรู้  The Queen’s Birthday  ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย
 2. พจนานุกรม
 3. ใบงานข้อ 1  จับคู่คำศัพท์ 20  คำ
 4. ใบงานข้อ 2  จับคู่คำถาม คำตอบ  15 ข้อ 
 5. ใบงานบรรยายเกี่ยวกับความดีของแม่ 3 แบบ
 6. แบบประเมินชิ้นงาน

 

 

การวัดและประเมินผล

 

สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ

 

2. รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

 

3. สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

 

ตรวจคำศัพท์ 20 คำ

 

 

การสรุปใจความสำคัญ

 

ตรวจการตอบคำถาม

15  ข้อ

 

 

ใบงาน

 

 

ใบงาน

 

 

ใบงาน

 

 

คำศัพท์ถูก 15 คำขึ้นไป  จึงผ่านจุดประสงค์

สรุปใจความสำคัญได้ระดับปานกลางขึ้นไป    จึงผ่านจุดประสงค์

ตอบถูก 10 ข้อขึ้นไป      จึงผ่านจุดประสงค์

ทักษะการคิด

-  ทักษะการรวบรวมข้อมูล

-  ทักษะการสร้างข้อสรุป

-  ทักษะการจำแนกเปรียบเทียบจัดกลุ่ม

 

การสรุปใจความสำคัญ

 

-  ใบงาน

-  แบบประเมินการสรุปใจความสำคัญ

 

 

ได้ผลการประเมินระดับปานกลางขึ้นไป    จึงผ่านจุดประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-  ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

-  ทักษะการบันทึกรวบรวมข้อมูล

-  ความรับผิดชอบ / วินัยในตนเอง  และ หมู่คณะ

 

 

สังเกตการปฏิบัติ

งานกลุ่ม

 

แบบสังเกตการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม

 

ได้ผลการประเมินระดับปานกลางขึ้นไป    จึงผ่านจุดประสงค์