ตลาดนัดความรู้ป้องกันไข้เลือดออก


          วันนี้ (29 ส.ค.48) ผมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”   ที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข   จ.นครปฐม   จัดโดยสมาคมหมออนามัย   โดย สคส. สนับสนุนวิทยากร   คือคุณอ้อมเป็นวิทยากรหลัก   คุณธวัชเป็นผู้ช่วย   และผมเป็นกองหนุน


          KM เริ่มด้วยความเชื่อว่า   ความรู้ที่ต้องการมีอยู่แล้วภายในองค์กรหรือภายในกลุ่ม   ดังนั้นผู้จัดการประชุมนี้จึงจัดเวลาให้ 2 หน่วยงานที่ถือว่ามี Best Practice ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายมาเล่าวิธีทำงานของตน   คือของสถานีอนามัยบ้านวังสิงห์คำ  ต.ป่าแดด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  กับของ จ.อุดรธานี


          ฟังจาก 2 หน่วยงาน   เราก็เห็นชัดเจนว่าความเชื่อของเราถูกต้อง   ทั้ง 2 หน่วยงานมีความรู้ปฏิบัติมากมาย   บางเรื่องถือเป็นนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์   เช่น  ทีมอุดรธานีมีการประดิษฐ์เครื่องชอร์ตลูกน้ำยุง   รวมทั้งคิดใช้สารเคมีชนิดใหม่แทนทรายอะเบท   ส่วนของ ต.ป่าแดด   ใช้มาตรการถึง 15 มาตรการ   ดำเนินการอย่างเป็นระบบ   เข้มข้น  และต่อเนื่อง   ยุทธศาสตร์สำคัญคือยุทธศาสตร์ร่วมใจร่วมแรงกันทุกฝ่าย   ยุทธศาสตร์แข่งขัน   และยุทธศาสตร์ให้รางวัล   โครงการที่ฮือฮาไปทั่วประเทศคือโครงการจับตายยุงลาย  ตัวละ 25 สตางค์


          สอ. บ้านวังสิงห์คำบอกว่าโครงการของตนใช้ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันไข้เลือดออก


          ตอนบ่ายเป็นการประชุมกลุ่ม   ให้แต่ละคนเล่าความสำเร็จในการทำงาน   ผมได้เข้าไปฟังบางกลุ่ม   เห็นได้ชัดว่ายุทธศาสตร์สำคัญคือการดึงเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วม   เพื่อใช้ทรัพยากรของ อบต.   และดำเนินกุศโลบายให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดลูกน้ำยุง   “ขุมความรู้” เล็ก ๆ ออกมาจากเรื่องเล่าในกลุ่มมากมาย   เช่นการประเมินผลสำเร็จของแต่ละกลุ่มเอามาเปรียบเทียบหาผู้ชนะและได้รางวัล   ชาวบ้านไม่ยอมให้คนอื่นมาประเมิน   ต้องผลัดกันประเมินจึงเกิดการแข่งขันกันดำเนินการตามเกณฑ์   เป็นต้น


          ผมหวังว่าหลังการจัดตลาดนัดในวันที่ 29 – 30 ส.ค.48 แล้ว   จะเกิด CoP ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก   โดยสมาคมหมออนามัยเป็นเจ้าของ CoP   ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส.   โดย สคส. เป็น “ผู้ช่วยพระเอก” อยู่เบื้องหลัง

 

               


           บรรยากาศห้องประชุมใหญ่                     บรรยากาศห้องประชุมย่อย

 
                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         29 ส.ค.48