KM ปลอม หรือ จริง ข้อคิด ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประชุมเครือข่าย การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

     เครือข่าย UKM จะประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ ในวันที่ ๑ - ๓ กย. ๔๘ นี้ ที่โรงแรมเจริญธาณี และ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     มีข้อคิดที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ฐานะแม่ข่าย การจัดการความรู้ ฝากมาให้พวกเรา ชาวมหาวิทยาลัย ที่ตั้งใจ ทำกุศล โดย นำการจัดการความรู้ มาเป็น " เครื่องมือ " ในการ พัฒนางาน พัฒนาคน และ พัฒนาองค์กร

     ผมถามหา "ขุมความรู้" ที่ได้จากการประชุมครั้งก่อนจากคุณธวัช    

         สิ่งที่ผม(ศ.นพ.วิจารณ์)กังวลมี ๒ เรื่อง

 ๑. ไม่มีการนำ "ขุมความรู้" ที่ได้ มาใช้อย่างต่อเนื่อง    ก็จะกลายเป็นเครือข่าย KM ปลอม    ไม่มีการ re-use ความรู้ แล้วยกระดับความรู้ แล้ว re-use อีก    เป็นวงจรไม่รู้จบ

 ๒. ไม่มีการ ลปรร. แบบ B2B คือหวังแต่ ลปรร. ใน F2F ซึ่งจัด ๓ เดีอนครั้ง    ก็จะเป็น KM ปลอมอีกเช่นกัน

   ในประเด็นนี้ ทีมงาน KKU_KM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเป็นห่วงดังคำเสนอแนะ ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางการติดตาม ดังนี้

   ๑. จัดเวที แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เป็นระยะ ที่ศูนย์บริการวิชาการ ในกรณีที่เป็นการสร้างเครือข่าย ข้ามหน่วยงาน หรือ คณะวิชา โดย ประธาน KKU_KM รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกุล คุณ พิชัย เล่งพาณิชย์ และ คุณ เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ เป็นคุณเอื้อ

   ๒. จัดทำ ช่องทางสื่อสารทาง Blog ของ KKU website โดยมี ผศ.นสพ.สุชาติ  ผศ.ดร. กันยารัตน์ คุณ ธวัช ว่าที่ ร้อยโท ทินกรณ์ และ คุณ วิภาดา เป็น ทีม คุณ เอื้อ และ คุณกิจ

   ๓. มีการติดตามผลของการพัฒนางาน คน องค์กร โดย สอบถามโดยตรงไปยัง คณะวิชา หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงผลที่เกิดหลังจากเข้ามาร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกระดับ นับตั้งแต่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖๗๔ ท่าน เริ่มตั้งแต่  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

  ๔. ในการเสวนาเครือข่ายครั้งที่ ๓ ทีมงานจะมีทีมงาน สัมภาษณ์สด เพื่อเรียนถาม ผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อ บันทึกเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนา และ จะนำเสนอในรูป B to B หลังการประชุม

  JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)