วันนี้เรามารู้จักกับข้อบังคับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547 ที่น่ารู้กันครับ  คือ

......ข้อ 38 การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี  
          มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีต่อ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้เกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

               38.1 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

               38.2 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องสอบได้จำนวน หน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

               38.3 นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี และเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียน ดีเยี่ยม ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม

         เพราะฉะนั้นคนทะเบียนจะต้องระวังทั้งในส่วนของการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและการตอบคำถามจากการสอบถามของผู้ใช้บริการนะครับ..........แล้วพบกันใหม่กับข้อบังคับฯ ที่น่ารู้ครับ