การสรางปญหาปลายเปด

ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา
       การสรางปญหาปลายเปด (ปรีชา เนาวเย็น, 2544)
โจทยป ญหาที่เป นแบบฝกหั ดซึ่งนักเรียนทําอยูเปนประจําที่เปนป ญหาปลายปด
ซึ่ งมีคําตอบและวิธีการหาคํ าตอบอย างเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรั บปรุงใหเป นงานที่มี  59  กระบวนการ และทาทายยิ่งขึ้นกวาเดิมโดยปรับเปลี่ยนขยายใหเปนปญหาปลายเปด โดยมีวิธีการ   เชน ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกความเห็น (0)