ติดต่อ

  ติดต่อ

การสรางปญหาปลายเปด

  ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา  
       การสรางปญหาปลายเปด (ปรีชา เนาวเย็น, 2544)
โจทยป ญหาที่เป นแบบฝกหั ดซึ่งนักเรียนทําอยูเปนประจําที่เปนป ญหาปลายปด
ซึ่ งมีคําตอบและวิธีการหาคํ าตอบอย างเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรั บปรุงใหเป นงานที่มี  59  กระบวนการ และทาทายยิ่งขึ้นกวาเดิมโดยปรับเปลี่ยนขยายใหเปนปญหาปลายเปด โดยมีวิธีการ   เชน ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32406, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized

ความเห็น (0)