การสรางปญหาปลายเปด

  ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา  
       การสรางปญหาปลายเปด (ปรีชา เนาวเย็น, 2544)
โจทยป ญหาที่เป นแบบฝกหั ดซึ่งนักเรียนทําอยูเปนประจําที่เปนป ญหาปลายปด
ซึ่ งมีคําตอบและวิธีการหาคํ าตอบอย างเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรั บปรุงใหเป นงานที่มี  59  กระบวนการ และทาทายยิ่งขึ้นกวาเดิมโดยปรับเปลี่ยนขยายใหเปนปญหาปลายเปด โดยมีวิธีการ   เชน ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32406, เขียน: 31 May 2006 @ 13:04, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:04, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)