GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสรางปญหาปลายเปด

ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา
       การสรางปญหาปลายเปด (ปรีชา เนาวเย็น, 2544)
โจทยป ญหาที่เป นแบบฝกหั ดซึ่งนักเรียนทําอยูเปนประจําที่เปนป ญหาปลายปด
ซึ่ งมีคําตอบและวิธีการหาคํ าตอบอย างเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรั บปรุงใหเป นงานที่มี  59  กระบวนการ และทาทายยิ่งขึ้นกวาเดิมโดยปรับเปลี่ยนขยายใหเปนปญหาปลายเปด โดยมีวิธีการ   เชน ตัดเงื่อนไขบางประการออกไป การยายคําถาม การเพิ่มขอมูลที่ไมจําเปนเขาไปในปญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 32406
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)