ชื่อ-สกุล .....นายจำรัส สนจิตร์....

สถานที่ติดต่อ....100/4 ม.5 ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ 0-9252-1329

FAX . 0-3952-4200................. E-Mail........................-............................................

ประสบการณ์การทำงาน...

  1. คณะกรรมการกลุ่มสัจจะฯม.5 ตำบลท่าพริก ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน
  2. คณะกรรมการอุดมการณ์กลุ่มสัจจะฯ ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

  1. คุณอำนวย
  2. คุณประสาน

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

  1. ทักษะในการจัดการเรื่องระบบบัญชีกลุ่มสัจจะฯ
  2. การวิเคราะห์และการจัดการบริหารกลุ่มสัจจะฯ

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

  1. ต้องการประสบการณ์และเพิ่มทักษะในการทำงานเรื่องการจัดการความรู้ให้มากขึ้น
  2. เพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น