"แก่นความรู้" สำหรับ "คุณลิขิต"

"แก่นความรู้" สำหรับ "คุณลิขิต"

       สคส. เคยระดมความคิดเรื่อง "แก่นความรู้" (Core Competence) สำหรับการทำหน้าที่ "คุณลิขิต" ไว้     ขอปรับปรุงเล็กน้อยและนำมาเผยแพร่ไว้

  1. ต้องมีทักษะในการจับแนวคิด 

  2.  ต้องมีทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นได้ดีและเร็ว 

  3.  ต้องมีทักษะการจดบันทึกที่ดีและเร็ว 

  4.  มีทักษะทั้งฟังและเขียนหรือจดบันทึกได้ในขณะเดียวกัน 

  5.  ต้องมีทักษะในการจดบันทึกโดยใช้ภาษาคงเดิมของเรื่องเล่า ไม่แต่งแต้มแต่งเติม เพื่อไม่ให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป   ต้องจดบันทึกโดยมี  Tacit  Knowledge  90%  และ  Explicit  Knowledge  10%

  6.  มีเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะตัวในการบันทึก  เช่น  การเขียน Flip Chart  การเขียนแบบ  mindmap  การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

  7.  ต้องมีความสามารถขัดจังหวะอย่างมีเทคนิคเพื่อสอบถามถึงความถูกต้องของประเด็นจากเรื่องเล่าภายในกลุ่ม

  8.  ผู้ที่จะเป็นคุณลิขิต  จำเป็นต้องเป็นคนในกลุ่มนั้นๆ เอง  เพราะจะเข้าใจและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มได้เป็นอย่างดี

  9.  มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับ "คุณอำนวย" และ "คุณกิจ" เพื่อปรับปรุงสิ่งที่จดบันทึกให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

  10.  "คุณลิขิต" จะต้องรับผิดชอบนำสิ่งที่จดบันทึกไว้ (ทั้ง "ขุมความรู้"  "แก่นความรู้"  และ "ตารางแห่งอิสรภาพ") ไปสื่อสาร   หรือจัดเก็บในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าไปค้นหาได้ง่าย

 11. มีความเข้าใจว่า "แก่นความรู้" ที่ต้องการจดบันทึก เกือบทั้งหมดเป็นความรู้เล็กๆ  ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ

วิจารณ์ พานิช

๓๐ สค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)