KM เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ


          ผมไปบรรยาย+เสวนาในการประชุมเครือข่ายวิชาการนโยบายสาธารณะ   จัดโดยแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 28 ส.ค.48   เดิมคิดว่าจะไม่ค่อยมีอะไรพูด   แต่เอาเข้าจริง   เมื่อผู้ฟังเข้ามาร่วมตั้งคำถามเป็นระยะ ๆ   ผมจึงคิดว่าการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเรื่อง KM ที่ดีชิ้นหนึ่ง   โชคดีที่อัดเสียงไว้กับ ppt. ด้วย   จึงนำมาทำเป็นแผ่น CD จำหน่าย   โดยมีภาพของผู้เข้าร่วมประชุมและเสียงที่บันทึกด้วย Sony Voice Recorder ให้ด้วย   จำหน่ายแผ่นละ 100 บาทครับ   และไม่หวงห้ามการผลิตซ้ำ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         28 ส.ค.48