ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ
งานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร

1.   โครงงานประเภทสำรวจและรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ผู้ทำโครงงานเพียงต้องการสำรวจและรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกหมวดหมู่ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน

2.   โครงงานประเภททดลอง การทำโครงงานประเภทนี้ ต้องมีการจัดการกับตัวแปรที่มีผลต่อการทดลอง ซึ่งตัวแปรมี 4 ประเภท คือ
ประเภทของตัวแปร
   1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายถึง เหตุของการทดลองนั้น
   2. ตัวแปรตาม ซึ่งจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น
   3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไป
   4. ตัวแปรแทรกซ้อน แท้จริงคือตัวแปรควบคุมนั้นเอง แต่บางครั้งเราจะควบคุมไม่ได้ซึ่งจะมีผลแทรกซ้อน ทำให้ผลการทดลองผิดไป แต่แก้ไขได้โดยการตัดข้อมูลที่ผิดพลาดทิ้งไป

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้เป็นการนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหมๆขึ้นมา

4. โครงงานประเภททฤษฎี โครงงานนี้เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอธิบายในรูปของ สูตร หรือ สมการ หรืออธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่สามารถอธิบายได้โโยหลักการเดิมๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานวิทยาศาสตร์ความเห็น (0)