เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2549  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการตรวจติดตามและประเมินผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ขึ้น  และได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  สังขวรรณ  จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  โอทกานนท์   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร,  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  และผลการตรวจติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของท่านคณบดีและคณะผู้บริหารอยู่ในระดับที่น่าพอใจของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านคณะกรรมการได้เห็นความเห็นว่าท่านคณบดีและคณะผู้บริหารได้ทุ่มเทและมีความพยายามอย่างสูงในการใช้ความสามารถและศักยภาพในการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรในการฝ่าฟันวิกฤตและกระแสของการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมทางการศึกษาให้เห็นผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้อย่างชัดเจน และท่านคณะกรรมการยังให้ความคิดเห็นในด้านต่างๆ อีกหลายประการ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาประเมินให้กับเราในครั้งนี้