ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้ขจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่างๆ มากมาย  การอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ทำให้ต้องเสียเวลาในการสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทำงานหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้องจดจำสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย  ต้องจดจำรายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย  จดจำข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง  สังคมจึงต้องการความเป็นระบบที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น การกำหนดเลขบ้าน  ชื่อถนน  อำเภอ  จังหวัด  ทำให้สามารถติดต่อส่งจดหมายถึงกันได้  เลขบ้านเป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่          เพื่อให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นระบบมากขึ้น  จึงมีการจัดการสารสนเทศเหล่านั้นในลักษณะเชิงระบบ เช่น  ระบบทะเบียนราษฎร์  มีการใช้เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งมีเลขรหัส 13 ตัว  แต่ละตัวจะมีความหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เช่น แบ่งตามประเภท  ตามถิ่นที่อยู่  การเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลก็ต้องมีการลงทะเบียน  การสร้างเวชระเบียน  ระบบเสียภาษีก็มีการสร้างรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี  นอกจากนี้มีการจดทะเบียนรถยนต์  ทะเบียนการค้า  ทะเบียนโรงงาน ฯลฯ          การใช้สารสนเทศเกี่ยวข้องกับทุกคน  การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็น  ปัจจุบันเราใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต  เบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม  การโอนย้ายช้อมูล  ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับเรามากขึ้น  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้  ที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลจำนวนมากได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบที่ให้เครื่องจักรอ่านได้  เช่นอยู่ในแถบบันทึกไว้ในรูปแบบที่ให้เครื่องจักรอ่านได้  เช่น อยู่ในแถบบันทึก  แผ่นบันทึก  แผ่นซีดีรอม  ดังจะเห็นเอกสารหรือหนังสือ  หรือสารานุกรมบรรจุในแผ่นซีดีรอม  หนังสือทั้งตู้อาจเก็บในแผ่นซีดีรอมเพียงแผ่นเดียวการสื่อสารข้อมูลที่เห็นเด่นชัดขณะนี้  และกำลังมีบทบาทมากอย่างหนึ่งคือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งคือการส่งข้อความถึงกันโดยผ่านคอมพิวเตอร์กล่าวคือ  ผู้ใช้นั่งอยู่หน้าจอภาพ  พิมพ์ข้อความเป็นจดหมายหรือเอกสาร  พิมพ์เลขที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับแล้วส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ของผู้รับเพื่อค้นหาจดหมายได้และสามารถตอบโต้กลับได้ทันที

อ้างอิงจาก www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/105/news.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชญานิษฐ์ อรรถบดีความเห็น (0)