(2) แผนฯ 5 ปี และแผนฯ 4 ปี

แผนฯ
           ท่านที่อยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัย ท่านทราบหรือไม่เกี่ยวกับแผน 5 ปี และแผนฯ
4 ปี ต่างกันอย่างไร
           เท่าที่ผมทราบมา มาตรฐานกลางสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในแผนฯ 9พ.ศ.2545
-2549) นั้น.......
            ทบวงมหาวิทยาลัย(สกอ.ในปัจจุบัน)ไม่ได้มีการจัดทำแผนฯ9(พ.ศ.2545-2549)
และประกาศให้ทุกมหาวิทยาลัยยึดถือและใช้(เกณฑ์ต่างๆในแผนฯ)อย่างเป็นทางการ พูด
ง่ายๆว่า เลิกทำแผนฯ9(พ.ศ.2545-2549)ไปแล้ว  แต่หันไปทำแผนฯ 5ปี ที่เรียกว่ายุทธ
ศาสตร์แทนแผนฯ 9 และในระดับประเทศก็เลิกเช่นเดียวกัน ประเทศไม่มีแผนฯ9(พ.ศ.2545-2549)  และแผนฯ10(พ.ศ.2550-2554) ที่จะเริ่มในปี2550 ไปสิ้นสุดในปี 2554 ก็คาดว่า
ไม่มีเช่นเดียวกัน
            ปกติแผนพัฒนาระยะกลาง(3-5 ปี)มักจะจัดทำเป็นแผน 5 ปี ไม่ว่าจะเป็นแผนฯ 8
หรือ แผนฯ 9 หรือแม้แต่แผนยุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ล้วนแต่เป็นแผนฯ ระยะ
5 ปีทั้งสิ้น  แต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมารัฐบาลได้มาเน้นที่ “แผนบริหาราช
การ 4 ปี”
สำหรับระดับรัฐบาล และ “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี” สำหรับกระทบวง ทบวง
กรม และสอดรับกับ ก.พ.ร. ที่ให้ทุกส่วนราชการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่กำหนด
ให้เป็นระยะ 4 ปี(แทนที่จะเป็น 5 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่ง(ทาง
การเมือง)ของรัฐบาลที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง(การบริการ) 4 ปี
             ดังนั้น.....ผมเชื่อว่าในระยะนี้ประเทศไทยจะไม่มีแผนระยะ 5 ปี  จะมีแต่แผนระยะ
4 ปี แทน ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นแผนระยะกลาง(3-5 ปี)อยู่ดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (2)

สถิตย์ แก้วบุดตา
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียนพี่เรืองชัย   ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล ผมก็กำลังงงๆ กับเรื่องแผนฯพอดี แต่ก็ได้พยายามที่จะสรุปความสัมพันธ์ของแผนไว้เช่นกัน ซึ่งแสดงความผมคิดถูก......

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ  คุณสถิตย์ครับ ที่ได้เข้ามาอ่านที่ Blog นี้ของผม

       สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้ามาที่ Blog เลย
วันนี้มีเวลาจึงเข้ามาเห็นข้อความที่เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นครับ

                 ขอบคุณอีกครั้งครับ