แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  มาตราตัวสะกดแม่เกย  เป็นแบบฝึกเสริมทักษะที่นำเอากิจกรรมสำคัญที่เป็นหลักภาษาที่สอดแทรกอยู่ในบทเรียนของแต่ละบทในหนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดพื้นฐานทางภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่มีตัวอย่างการฝึกทักษะเพียงเล็กน้อยมาจัดทำกิจกรรมเพื่อฝึกเสริมทักษะเพิ่มเติมในแบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้

ตัวอย่างใบความรู้

Img_0002

ตัวอย่าง 

แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุดที่  ๔ มาตราแม่ เกย

Img_0004

เฉลย

Img_0003

แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุดที่  ๔ มาตราแม่ เกย

       แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของหลักภาษา  การใช้ภาษาและได้ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา  เช่น ทักษะการอ่าน  การเขียน    การคิดวิเคราะห์   และรู้จักคิดค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  โดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔