การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๘)_๔

การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  8  กรกฎาคม  2547            
-  แปลงนา  นายสำราญ  สระโจมทอง
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อากาศโปร่ง
แมลงดี  9  ชนิด
   
-  ปอเข็ม
2
ตัว
-  แมลงก้นขน
9
ตัว
-  ด้วงดิน
1
ตัว
-  ด้วงเต่า
2
ตัว
-  ยุงนา
6
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
2
ตัว
-  มวนพิฆาต
1
ตัว
-  แตนเบียนอิลัสมัส
1
ตัว
-  มดดำ
2
ตัว
แมลงตัวร้าย  4  ชนิด
   
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
10
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
13
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
-  หนอนม้วนใบ
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  9  กรกฎาคม  2547            
-  แปลงนา  นางอารมณ์  จำปานิล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  71  วัน
-  แตกกอ  2  ต้น  สูง  82  เซนติเมตร
-  มีใบ   6  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
แมลงดี  10  ชนิด
   
-  แตนเบียนอีลัสมัส
4
ตัว
-  เพลี้ยกระโดด
   
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
1
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
2
ตัว
-  ยุงนา
6
ตัว
-  ด้วงเต่า
2
ตัว
-  แมงมุมแคระ
1
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
3
ตัว
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
1
ตัว
-  แมลงวันเบียน
1
ตัว
แมลงตัวร้าย  4  ชนิด
   
-  ตัวรานกินใบ
2
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
-  เพลี้ยกระโดด
5
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
2
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  10  กรกฎาคม  2547            
-  แปลงนา  นางอรุณ  จันทีมา
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท 
-  อายุข้าว  85  วัน
-  แตกกอ  2  ต้น  สูง  81  เซนติเมตร
-  แตกใบ  5  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
-  อากาศโปร่ง
แมลงดี  8  ชนิด
   
-  แมลงปอเข็ม
1
ตัว
-  ยุงนา
5
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
4
ตัว
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
4
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
2
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
1
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
1
ตัว
-  มดดำ
1
ตัว
แมลงตัวร้าย  3  ชนิด
   
-  เพลี้ยกระโดด
6
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
2
ตัว
-  แมลงดำหนาม
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  12  กรกฎาคม  2547            
-  แปลงนา  นางอรุณ  จันทีมา
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  87  วัน
-  แตกกอ  2  ต้น  สูง  82  เซนติเมตร
-  มีใบ   5  ใบ
-  ระดับน้ำ  5  เซนติเมตร
-  อากาศสลัว  ฝนตก
แมลงดี
   
-  แตนเบียนแมลงวัน
1
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
1
ตัว
-  ยุงนา
17
ตัว
-  แมงมุมแคระ
3
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
1
ตัว
-  ด้วงเต่า
3
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
แมลงตัวร้าย
   
-  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
7
ตัว
-  เพลี้ยกระโดด
3
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
-  รานกินใบ
3
ตัว
-  อื่นๆ  (แมลงที่ไม่รู้จัก)
3
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  12  กรกฎาคม  2547
-  แปลงนา  นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  75  วัน
-  แตกกอ  3 – 4  ต้น  สูง  100  เซนติเมตร
-  มีใบ   5  ใบ
-  ระดับน้ำ  3  เซนติเมตร
-  อากาศโปร่ง
แมลงดี  8  ชนิด
   
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
5
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
2
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
9
ตัว
-  ด้วงเต่า
3
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
2
ตัว
-  แมลงวันเบียน
3
ตัว
-  มวนพิฆาต
1
ตัว
-  มดดำ
1
ตัว
แมลงตัวร้าย  5  ชนิด
   
-  รานกินใบ
4
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
5
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
1
ตัว
-  แมลงสิง
1
ตัว
-  หนอนคีม
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  14  กรกฎาคม  2547                        
-  แปลงนา  นางอารมณ์  จำปานิล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  75  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  85  เซนติเมตร
-  มีใบ   5 – 6  ใบ
-  ระดับน้ำ  4  เซนติเมตร
แมลงดี  10  ชนิด
   
-  ปอเข็ม
5
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
4
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
9
ตัว
-  ด้วงเต่า
6
ตัว
-  ตักแตนหนวดยาว
4
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
4
ตัว
-  ยุงนา
10
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
1
ตัว
แมลงตัวร้าย 
   
-  รานกินใบ
9
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
13
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
4
ตัว
-  แมลงล่า
1
ตัว
-  ผีเสื้อหนอนกอ
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  15  กรกฎาคม  2547                        
-  แปลงนา  นายสำราญ  สระโจมทอง
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  75  วัน
-  แตกกอ  2 – 3  ต้น  สูง  85  เซนติเมตร
-  มีใบ   5 – 6  ใบ
แมลงดี  8  ชนิด
   
-  ปอเข็ม
5
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
1
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
3
ตัว
-  แมลงวันเบียน
5
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
1
ตัว
-  ด้วงเต่า
1
ตัว
-  ยุงนา
5
ตัว
-  แตนอีลัสมัส
1
ตัว
แมลงตัวร้าย  5  ชนิด
   
-  หนอนกอ
1
ตัว
-  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
5
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
10
ตัว
-  แมลงล่า
1
ตัว
-  หนอนกินคอรวง
5
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  19  กรกฎาคม  2547
-  แปลงนา  นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อายุข้าว  80  วัน
-  แตกกอ  3  ต้น  สูง  100  เซนติเมตร
-  มีใบ   5  ใบ
-  ระดับน้ำ  2  เซนติเมตร
-  อากาศโปร่ง
แมลงดี  7  ชนิด
   
-  แตนเบียนอีลัสมัส
2
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
4
ตัว
-  แตนหนวดยาว
8
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
3
ตัว
-  แมลงวันเบียน
1
ตัว
-  มดดำ
3
ตัว
แมลงตัวร้าย  3  ชนิด
   
-  หนอนกินใบ
3
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
5
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
4
ตัว
ตอนที่  3  สมุดจดบันทึกของคุณอรุณ  จันทีมา
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  24  พฤษภาคม  2547                       
-  แปลงนา  ลุงบุญมา
แมลงตัวดี
   
-  ด้วงก้นกระ2ดก
2
ตัว
-  ด้วงดิน
1
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
1
ตัว
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
3
ตัว
-  ด้วงเต่า
4
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
2
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
5
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
6
ตัว
-  แมงมุมแคระ
3
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
10
ตัว
แมลงตัวร้าย 
   
-  หนอนกินใบ
4
ตัว
-  ตั๊กแตนหนวดสั้น
2
ตัว
-  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
14
ตัว
-  ผีเสื้อหนอนกอ
9
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
4
ตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3190, เขียน: 29 Aug 2005 @ 16:31 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 21:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)