สรุปงานวิจัย เล่ม 3

ชื่อเรื่อง  ปัญหาการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว

ผู้วิจัย     เพลิน  พิทักษ์สงคราม

ปีที่วิจัย พ.ศ.2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  จำแนกตามขนาดโรงเรียน และที่ตั้ง

วิธีวิจัย

 1. วิธีการ  เชิงสำรวจ
 2. กลุ่มตัวอย่าง  สุ่มจากประชากร  โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน  กำหนดโรงเรียน โดยสุ่มจาก 84 โรงเรียน ได้ 82 โรงเรียน  แต่ละโรงเรียนกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 2 คน  คือ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้กลุ่มตัวอย่าง 164 คน  และใช้เทคนิคการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยกำหนดขนาดโรงเรียน และที่ตั้ง เป็นชั้นในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

               ลักษณะของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้  ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองเพื่อทราบปัญหาด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

               ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้กรอกแบบสอบถาม

               ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว รวม 10 ด้าน  จำนวน 98 ข้อ  ดังนี้

 1. การบริหารบริเวณโรงเรียน                     จำนวน 10 ข้อ
 2. การบริหารอาคารเรียน                          จำนวน 10 ข้อ
 3. การบริหารห้องเรียน                            จำนวน 10 ข้อ
 4. การบริหารห้องพิเศษ                           จำนวน 10 ข้อ
 5. การบริหารห้องบริการ                          จำนวน 10 ข้อ
 6. การบริหารอาคารฝึกงาน                       จำนวน 10 ข้อ
 7. การบริหารอาคารโรงอาหาร                   จำนวน 10 ข้อ
 8. การบริหารอาคารหอประชุม                   จำนวน 10 ข้อ
 9. การบริหารอาคารห้องน้ำ  ห้องส้วม          จำนวน 10 ข้อ
 10. การบริหารอาคารพลศึกษา                    จำนวน 10 ข้อ

ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 อันดับ  กำหนดค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับ  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้

5  หมายถึง  มีปัญหาในการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด

4  หมายถึง  มีปัญหาในการบริหารอยู่ในระดับมาก

3  หมายถึง  มีปัญหาในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง

2  หมายถึง  มีปัญหาในการบริหารอยู่ในระดับน้อย

1  หมายถึง  มีปัญหาในการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้ศึกษาขอหนังสือแนะนำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  ส่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
 2. ผู้ศึกษานำแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะนำตัวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วส่งไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมส่งคืนผู้ศึกษา
 3. ผู้ศึกษาให้ผู้ตอบแบบสอบถามรวบรวมส่งคืนผู้ศึกษาโดยตรงภายใน 2 สัปดาห์  ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามจำนวน 164 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้สถิติ
  1. การวิเคราะห์ระดับปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  ในด้านต่าง ๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  จำแนกตามขนาดโรงเรียน และจำแนกตามที่ตั้ง  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่

ผลการวิจัยพบว่า

 1. ปัญหาการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
 2. ปัญหาการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  จำแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
 3. ปัญหาการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  จำแนกตามที่ตั้ง  โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งงาน อ.ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 318798, เขียน: 08 Dec 2009 @ 04:13 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 17:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อยากได้ความรู้เรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่มากเลยครับ

แนะนำได้มั๊ยครับ

ขอบคุณมากครับ

ยินดีครับ..แลกเปลี่ยนกันได้ทุกประเด็น ขอบคุณครับ