CIPPA MODEL

บัณฑิต
CIPPA MODEL

รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง :  โมเดลซิปปา (CIPPA Model)หรือ  รูปแบบการประสานห้าแนวคิด  โดยทิศนา แขมมณี

 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ

ทิศนา  แขมมณี (2543: 17) รองศาสตราจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ใช้แนวคิดทางการศึกษาต่าง ๆ ในการสอนมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และพบว่าแนวคิดจำนวนหนึ่งสามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา ผู้เขียนจึงได้นำแนวคิดเหล่านั้นมาประสานกัน ทำให้เกิดเป็นแบบแผนขึ้น แนวคิดดังกล่าวได้แก่

  1. แนวคิดการสร้างความรู้   (construction of knowledge)
  2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ(processlearning)
  3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้  (process learning)
  4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ  (physical participation)
  5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้  (application)

ทิศนา แขมมณี (2543: 17-20) ได้ใช้แนวคิดเหล่านี้ในการจัดการเรียนการสอน

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพึ่งตนเองแล้ว ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์

(interaction) กับเพื่อน บุคคลอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ต่าง ๆ จำนวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ก็คือ การให้มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง และความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้น หากผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ที่หลากหลาย  ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดแบบแผน “CIPPA” ขึ้น ซึ่งผู้สอนสามารถนำแนวคิดทั้ง 5 ดังกล่าวไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มีคุณภาพได้

 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จำนวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นต้น

 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” นี้สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้และได้มีการนำไปทดลองใช้แล้วได้ผลดี

ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1  การทบทวนความรู้เดิม

ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

ขั้นที่ 2   การแสวงหาความรู้ใหม่

ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้

ขั้นที่ 3  การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนจะต้องสร้างความหมายของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ   ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม

ขั้นที่ 4   การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

ขั้นนี้เป็นขั้นที่อาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตน รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่น และได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน   อให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลตางูใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ตานำไปทด 

ขั้นที่ 5   การสรุปและจัดระเบียบความรู้

ขั้นนี้เป็นขั้นสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย

ขั้นที่ 6   การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน

หากข้อความที่ได้เรียนรู้มาไม่มีการปฏิบัติ ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ำหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อความรู้ที่ได้ ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย

ขั้นที่ 7   การประยุกต์ใช้ความรู้

ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนำความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชำนาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจำในเรื่องนั้น ๆ

หลังจากการประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการนำเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้ หรืออาจไม่มีการนำเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่นำมารวมแสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้เช่นกัน

                           ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (construction of knowledge) ซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (interaction) และฝึกฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ (process learning) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนช่วยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลายที่มีลักษณะให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์และทางสังคม(physical participation)อย่างเหมาะสม อันช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัว สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้อย่างดี จึงกล่าวได้ว่าขั้นตอนทั้ง 6 มีคุณสมบัติตามหลักการ CIPP  ส่วนขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ (application) จึงทำให้รูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตามหลัก  CIPPA

ข้อคิดวิเคราะห์ / ข้อสังเกตของนักศึกษา  รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: (CIPPA Model)

            การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะดังนี้

1.เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านกาย อารมณ์ และจิตใจ (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจของผู้เรียนการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ ตื่นตัวไวต่อการรับรู้  ข้อมูล ข่าวสาร การรับรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ หากผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการรับรู้ แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรคำนึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เรียน  เพื่อจะนำไปสู่การเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์

2. เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  (Intellectual Participation) คือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีลักษณะกระตุ้น และท้าทายความคิดของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจ่อผูกพันกับสิ่งที่คิดสนุกที่จะคิด ดังนั้น กิจกรรมจะมีลักษณะดังกล่าวได้ ก็จะต้องมีเรื่องให้ผู้เรียนคิด จะต้องไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เรียน เพราะถ้าง่ายเกินไป ผู้เรียนก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิด แต่ถ้ายากเกินไป ผู้เรียนก็จะเกิดความท้อถอยที่จะคิด ดังนั้นครูจึงต้องหาประเด็นที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือลงมือทำ

3. เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่อาศัยร่วมกันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ที่มีคุณค่า ในอดีตครูทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพราะเชื่อว่าครูเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ    ผู้เรียนจึงต้องศึกษาจากครูเท่านั้น แต่ปัจจุบัน แหล่งความรู้นั้นมีหลายแหล่งมาก และในบางเรื่องครูอาจไม่ใช่แหล่งความรู้ที่สำคัญก็ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางโลก ทำให้การแพร่กระจายของข่าวสารข้อมูลเป็นไปได้มาก ขอบฟ้าแห่งความรู้ ไม่ได้สิ้นสุดที่ครูและห้องเรียน  การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เข้าไปในสมอง และสมองจะทำหน้าที่ย่อยข้อมูล ตีความและสร้างความหมายของข้อมูลเหล่านั้นประสานกันกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เกิดเป็นความรู้ ของบุคคลนั้น

4.เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (Emotional Participation) คือ กิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมายต่อตนเอง กิจกรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียนนั้น มักจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ประสบการณ์ และความเป็นจริงของผู้เรียน ในบางกรณีเราอาจต้องสร้างสถานการณ์ที่ให้ ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้เขาเห็นคุณค่าของการสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ในบางกรณีเราอาจต้องสร้างความรู้สึกงงงวยสงสัย  เมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใด  สิ่งหนึ่งเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจในการแสวงหาคำตอบ เป็นต้น

ผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ CIPPA Model สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้เรียนรู้

C มาจากคำว่า Construct ซึ่งหมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของปรัชญา Constructivism กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาง สติปัญญา

I มาจากคำว่า Interaction ซึ่งหมายถึง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวทางร่างกาย โดยการทำกิจกรรมในลักษณะต่างๆ 

P มาจากคำว่า Physical Participation ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทางกาย คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยทำกิจกรรมในลักษณะต่างๆ

P มาจากคำว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ การเรียนรู้ทางด้านกระบวนการ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอีกทางหนึ่ง

A มาจากคำว่า Application หมายถึง การนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรม การเรียนรู้ที่มีแต่เพียงการสอนเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยขาดกิจกรรมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้ผู้เรียนขาดการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ เท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน แล้วแต่ลักษณะของสาระและกิจกรรมที่จัด

แหล่งอ้างอิง

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540

( หน้า 282-284 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CIPPA MODEL

คำสำคัญ (Tags)#cippa model

หมายเลขบันทึก: 318341, เขียน: 05 Dec 2009 @ 17:45 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 10:29 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 167, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ครูต้นข้าว
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน

เกวนโดลินกะเซรัส
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ซู้ดดด..ยอดเลยคะ

ครูปลาย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

การสอนน่าจะดีท่าใช้ในโรงเรียนเรา

มณีผกา
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็ก

ครูมานะ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีการนำแนวคิดมาสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่ดีฮะ

คนตัวดำ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ขอนับถือผู้สร้างเว็บ

ครูฟ่าง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

ครูแดง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิดระบบการเรียนการสอนที่ดีครับ

ครูม่น
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

น่าจะลองนำมาปรับใช้กับระบบการเรียนการสอน

ครูใบหม่อน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

การสอนเข้าท่าดี

ครูอารี
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

หลักการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีประโยชน์มาก

อ๋อม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีความรู้ขึ้นอีกก็คงดี

ครูต้นอ้อ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนที่ดีค่ะ

อิง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อีกอย่างหนึ่ง

ครูเด
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

การสอนแบบนี้โรงเรียนเราควรใช้ด้วยแล้ว

แจง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

สามารถพัฒนากระบวนการทักษะของนักเรียนได้ดี

ครูนนทร์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ก็เป็นสิ่งที่น่าจะลองดู

ครูน้ำใส
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีแนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์แก่นักเรียนด้วยค่ะ

รักสนุก
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ผู้เรียนคงจะไม่มีปัญหา

อั๋น
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดแบบแผนที่เป็นระบบกับนักเรียน

โรส
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เว็บนี้น่าสนใจมากครับ

น้องต้นน้ำกะน้องกอหญ้า
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์นี้ป็นเรื่องที่ดีมากครับ/ค่ะ

IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

อยากทดลองใช้บ้างรูปแบบซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ

ครูหนึ่งเดียว
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการให้ความรู้และมีประโยชน์แก่นักเรียนนักสึกษาในทางที่ดีมากค่ะ

พัฒน์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง

วาตะ มักมอก
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีค่

ครูกัน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ในระบบการเรียนการสอนต้องมีการทบทวน

ครูโบ๊ด
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

สอนดีมากๆ

ครูไก่
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA น่านำไปใช้

ครูอวยชัย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีการนำแนวคิดในการสร้างความรู้ที่ดีมีประโยชน์แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาได้ดี

ครูบุญช่วย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

สอนได้เข้าใจดีมาก

แดง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนกระบวนการหนึ่งให้กับนักเรียน

ครูท๊อบ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ดีเพราะจะทำให้ผู้เรียนมีสติปัญญาที่ดีขึ้น

ครูตุ้ม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยการสอนดีมาก

ครูแคนดี้
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีระบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ปุ๊บปั๊บ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

แพนเค้ก ปี4
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ

ทอมบอย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดี

ครูทิพท์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ดีมากได้ทบทวนไปในตัวด้วย

ครวิลลี่
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมได้ดีและทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย

ครูละไม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ทำให้นักเรียนได้ความรู้มากยิ่งขึ้นในการรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

พี่เวียร์มาเอง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ต่อไประบบการเรียนการสอนของเราก็คงจะดีขึ้นเยอะเลยครับ

ครูฝน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ถ้าผู้บริหารอนุมัติก็คงสำเร็จ

กระผมคิมจูซอง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจในการเรียนมากขึ้น

ครูแซม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีการถ่ายโอนความรู้ที่ดีแก่นักเรียนนักศึกาที่ดีมาก

ครูนพรัตน์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ครูอุ้ย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก

แตงโมสุดสวย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะที่มีเว้บไซต์แบบนี้

ครูผึ้ง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน

ครูศักดิ์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม..ครูบัณฑิต..มากที่ได้สร้างความรู้แก่เด็กแถมยังเป็นรากฐานของการศึกษาอีกด้วย

ครูอุ้ม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

งานชิ้นนี้เหมาะสำหรับใช้งานด้านต่างๆมากๆค่ะ

ครูออยใจ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ระบบการเรียนการสอนนี้ดีมาก

ครูฝ้าย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ทำให้นักเรียนเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอน

ครูรัน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่เข้าท่า

ครูต้นอ้อ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

แนวคิดดีคะ

ละมุด หน้าตาดี
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ทำให้นักเรียนมีความรู้ได้รับสาระมากมาย

ครูแพรว
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นอย่างดี

ครูวรรณ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เด็กคงจะเรียนเก่งกันทุกคน

คิมบอม.ฮะ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีระบบการเรียนการสอนของ ชิปปา ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมดี

น้องแอมไฟน์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีนี้น่านำไปใช้นะคะ

ครูนุก
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล อื่นๆ

ครูแวว
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ถ้าได้ปรับใช้กับนักเรียนนักเรียนคงชอบ

รัน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

สุภาภรณ์ ลิ้มระคุง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิกที่มีความล้ำยุคสุดยอดมากค่ะและน่านำไปใช้

ครูวรา
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะครับการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

คนหล่อ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

สุดยอดจริงๆครับเว็บนี้

ครูปลายฟ้า
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีการทบทวนความรู้เดิมให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ดีและเป้นประโยชน์ด้วย

ครูปู
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบแผนที่เน้นการเรียนรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง

อารี่ร์
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ

อั๋นลี่
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

นำไปประยุกต์ให้เข้ากับตัว และสามารถพึ่งตนเอง

ได้

คนน่ารัก
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ

ครูไก่
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี

ครูรี
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

อยากทดลองใช้ การทบทวนความรู้เดิม

ครูไหม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยกระบวนการต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งแวดล้อม

คิมมินโฮ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นเว็บที่เริ่ดดดดด มากคะ สุดยอดจริงๆ

ผิง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน

ครูแซนดี้
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้เดิมและความรู้ใหม่กันระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษาที่ดีและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ครูกับนักเรียนนักศึกาอีกด้วย

แนนนี่ค่ะ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ

ครูยูยะคุง
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

อยากนำไปใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นที่ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (construction of knowledge) ซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ป้า
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบแผนที่โรงเรียนน่าจะนำไปใช้กับนักเรียนดูบ้าง

สานฝัน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ

ครูฉาน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิดที่น่าจะพัฒนาเด็กได้

ครูถาวร
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ครูแอ้น
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการดีมากค่ะที่เน้นที่ผู้เรียน

ครูมะสึ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก

ครูแพร
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการเรียนที่น่าเรียนมาก

แฟนเราเอาแต่ เรียน ( แต่ก็ดีครับ )
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้สติปัญญาในการคิด

ครูบ้อ
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ความคิดดี

พราว
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบแผนที่สร้างความรู้ได้ดี

เกาะสมุย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

กระบวนการหลากหลายดี

ครูฟ้า
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นการสอนที่ดีค่ะ

ครูฟ้า
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

อยากให้โรงเรียนสอนอย่างนี้บ้างจัง

ครู ร.ป.ค. 27
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

พิเศษมากงานชิ้นนี้

แอน
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

ทำให้ผู้ที่จะศึกษาเข้าใจในข้อมูล

เรียน เรียน เล่น เล่น
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เน้นที่ผู้เรียนก็ดีค่ะ

นัด
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

การใช้รูปแบบกระบวนการคิดดี

คำชื่นชม
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

มีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีการใช้สติปัญญาในการคิดที่ดี

ครูพร
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เว็บสามารถให้ความรู้กับผู้ที่กำลังจะเป็นครูได้ และผ้ที่กำลังเป็นครูอยู่ก็เช่นกัน

ซาไกรกับเฮร่า
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดี

ครูฟ้าย
IP: xxx.143.148.242
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ควรนำไปใช้อย่างยิง

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น