GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Performance Based Budgeting:PBB

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

Performance Based Budgeting:PBB

                Performance Based Budgeting เป็นระบบงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ได้ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันอย่างไร  คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ Performance Based Budgeting ยังเป็นระบบการงานที่ผสมผสานระหว่าง

การวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ  ติดตาม ทบทวนผลงาน  ดังนั้นหัวใจของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงเป็น การเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้และผลงานที่เกิดขึ้น

โดยมีระบบการประเมินทบทวน ตรวจสอบผลงานที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม และที่สำคัญหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้สร้างขึ้นมา สำหรับผลงานในความหมายของ  Performance Based Budgeting หมายถึงผลลัพธ์และผลผลิต

1. ผลลัพธ์และผลผลิต

                ผลลัพธ์  เป็นผลงาน ผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ลูกค้าเป้าหมาย)

จากการได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริหารและบริหาร (ผลผลิต) ที่เกิดจากการดำเนินงาน

โดยหน่วยงานของรัฐ ผลลัพธ์จะตอบคำถามว่า ทำไมจึงมีการดำเนินการผลิตหรือให้บริการนั้น

เช่น การมีงานทำหรือการเรียนต่อของผู้สำเร็จ การศึกษาความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อ

การเรียนรู้ของนักเรียนภายหลังที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว

                การกำหนดผลลัพธ์ (Out come) เป็นการบ่งบอกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่อง                      จากการนำผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ที่เกิดเนื่องจากผลผลิตเป็นการตอบคำถามว่า

การนำผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ที่เกิดเนื่องจากผลผลิตเป็นการตอบคำถามว่า

“จะนำเอาผลผลิต ไปใช้ประโยชน์อย่างไร”ในการกำหนดผลลัพธ์ระดับประเทศเป็นหน้าที่

ของรัฐบาลซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายงบประมาณเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี ในการจัดทำนโยบายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Delivery Target) ทำหน้าที่กลั่นกรอง การจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดทำข้อตกลง ร่วมกันระหว่างกระทรวง                               กับคณะกรรมการนโยบายเพื่อเป็นพันธะความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เรียกว่า Public Service Agreement หรือ PSA เพื่อให้รัฐบาล สามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dlivery Target) และกลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับแนวการนำไปสู่การปฏิบัติหน่วยงานระดับกระทรวง และกรมต้องแปลงผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นผลผลิตที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น ในต่างประเทศออสเตรเลียและอเมริกาได้กำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาไว้ดังนี้

                ผลผลิต   (Outputs)  หรือผลผลิตหลัก  คือ  สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดทำหรือผลิต โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ ผลผลิตคือการตอบคำถามที่ว่า อะไรที่ได้รับจากการดำเนินงานผลิต หรือให้บริการ หรือจัดซื้อสำหรับผลผลิต

ของสถานศึกษาเน้น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสถานศึกษา

ต้องผลิตหรือสร้างสรรค์ ผลผลิตเหล่านี้เพื่อส่งต่อให้บุคคลภายนอก ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  เป็นต้น

                ทำไมต้องมีการกำหนดผลผลิต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้ว่า   ผลผลิตหรือการให้บริการใดที่ควรจะให้สังคมชุมชน เพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์สูงสุดตามที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้  ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องแปลงผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิงที่คาดหวังเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในรูปของผลผลิต ปัจจุบันผลงานทางการศึกษาที่เป็นภาพรวมระดับประเทศ

ถึงแม้ที่มีอยู่ก็เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น จำนวนนักเรียน งบประมาณ               ที่ได้รับ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตหลักทางการศึกษา คือ จัดการบริการการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับยังไม่มีการวัดอย่างครอบคลุมทำให้ไม่ทราบว่างบประมาณที่รับได้ลงทุนนั้น คุ้มค่าหรือไม่เพียงใด

                ความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์   หน่วยงานที่เสนอของงบประมาณ ควรอธิบายความเชื่อมโยงให้เห็นว่า ผลผลิตนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างไร เพราะผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่คาดหวังสูงสุดของรัฐบาลที่จะปฏิบัติต่อสังคมชุมชนยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ดังนั้นรัฐ จึงให้หน่วยงานสร้างผลผลิตที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการนอกจากการกำหนดผลผลิต            ที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของรัฐบาลแล้ว ผลผลิตควรจะระบุต้นทุน ราคา และผลงาน                   ของเป้าหมายผลผลิต ควบคู่ไปด้วย ซึ่งทำให้การกำกับติดตามและรายงานผลเกิดความชัดเจนมากขึ้น อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรับบาล เมื่อหน่วยงานนำส่งผลผลิตในการวัดผลผลิตว่ามีผลผลิตใดบ้างที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุงยากและซับซ้อนเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในระยะแรกของการนำระบบงบประมาณการวัดผลผลิตให้ชัดเจนก่อน

2. มาตรฐานที่จัดการทางการเงิน

      ในการนำระบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานไปสู่ความสำเร็จได้นั้น หน่วยงาน หรือสถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน หรือเรียกว่า  7 Hurdles ประกอบด้วย

2.1  การวางแผนงบประมาณ

2.2  การกำหนดผลผลิต และการคำนวณต้นทุน

2.3  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ

2.5  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน

2.6  การบริหารทรัพย์สิน

2.7  การตรวจสอบภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): pbb
หมายเลขบันทึก: 318282
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 281
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

เนื้อหาดีค่ะ มีประโยชน์ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ

จะให้ดี น่าจะนำไปใช้ในสถานศึกษา ก็น่าดีนะคะ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วย

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วย

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วยและเป็นเนื้อหาที่มีหลักการการบริหารงานที่มีสาระและเป็นประโชน์อยากให้หลายๆคนได้มีโอกาสเข้ามาใช้เว็บนี้

เนื้อหาดีมาก

สามารถนำมาบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อไปค่ะ

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณที่มีประโยชน์ และเป็นการให้ข้อมูลการบริหารงบประมาณที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาใช้บริหารในชีวิตประจำวัน หรือสื่อการเรียนการสอนได้ และทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะ

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนื้อหาดีนะค่ะและนำไปใช้คู่กับสถานศึกษาของเราคงดีและเราสามารถรู้เรื่องการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงานดีขึ้นด้วยและยังเป็นประโยชน์กับทุกรอบด้านที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาดีมากครับ

สามารถนำมาบริหารในชีวิตประจำวันต่อไปได้ครับ

เป็นข้อมูลการบริหารการวางแผนที่มีคุณภาพโดยมีระบบการประเมินที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดที่แสดงถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มีต่อลูกค้าหรือชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารงบประมาณที่มีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงหลักการบริหารที่ดีและมีประโยชน์กับบุคคลที่ทำการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ให้ถูกวิธี

เป็นข้อมูลการบริหารการวางแผนทีมีคุณภาพมโดยมีระบบการประเมินที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดที่แสดงถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มีต่อลูกค้าหรือชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารงบประมาณที่มีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงหลักการบริหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อบุคคลที่ทำการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ให้ถูกวิธี

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ และเราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำของเราได้

เนื้อหาดีมากค่ะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

เนื้อหามีสาระ  น่าอ่าน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรควรนำมาตรฐานนี้ไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรนั้นๆ (หมายเหตุ หากอาจารย์มีข้อมูลหรือข่าวดีดี อย่าลืมส่งข่าวให้หนูรู้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)

ได้ความรู้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

เป็นเนื้อหาที่มีสาระ  อ่านแล้วได้รับความรู้  เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้มาก สามารถนำไปใช้ในการบริหารกิจการได้

เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระ ได้รับความรู้ และได้รู้มาตรฐาน 7 ด้านในการจัดการทางการเงิน

เป็นบทความที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการวางแผนการบริหารงานที่ดี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง

PBB เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร สามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจการวางแผนการทำงาน ทำให้รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ และจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณที่ดีมากและมีประโยชน์มากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

เป็นข้อมูลที่อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านทีเดียวค่ะ ทั้งเรื่องการคึกษา การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์อันสูงสุด ขอบคูณสำหรับข้อมูลคะ

จากการได้อ่านเนื้อหานี้เเล้วเป็นข้อมูลที่มีปรโยชน์สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านการจัดทำงบประมาณให้มีระบบเเละมุ้งเน้นการผลิตการสร้างสรรค์ให้กับสถานศึกษา

เนื้อหาที่นำมาเสนอถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 99% อีก 1% คือไม่อธิบายหัวข้อย่อยให้ชัดเจนแต่เนื้อหาที่นำมาเสนอเป็นข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้านการจัดการบริหารทรัพยากรได้เป็นอย่างมาก

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณที่ดี และมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดทำงบประมาณอื่น ๆได้ดีค่ะ

เป็นข้อมูลที่อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิติประจำวันและเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนด้านการบัญชีเป็นอย่างมากเพราะสามารถให้ความรู้เรื่องงบประมาณเป็นอย่างดีคะ

เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาดีมากคะเเละนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

เป็นข้อมูลท่อ่านแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนก้านการบัญชีด้วยเพราะเราสามารถได้รู้ที่สิ่งที่เราควรรู้สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชีค่ะ

เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาชมเป็นอย่างมากเลยค่ะ

สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสำนักงานเพื่อได้กำไรสุงสุด

และยังสามารถนำไปในชีวิตประจำวันและข้อมูลที่ได้อ่านละเอียดมากค่ะ

เป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้ทราบถึงการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลลัพธ์และผลผลิตที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกทั้งยังทำให้ทราบถึงเรื่องของมาตรฐานที่จัดการทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานมากค่ะ สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารและโยบายทางการเงินที่มีประโยชน์

และสามารถนำมาใช้ในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดีมากคะ

ขอบคุณที่นำข้อมูลมาให้ความรู้นะคะ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำมาเป็นแนวคิดในการเรียน(สำหรับคนที่เรียนสาขาบัญชี)แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น ผลผลิตที่ได้เราจะเอาไปทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุด

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก หน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้อ่านนี้นำไปใช้ในหน่วยงานของตนเองเพื่อพัฒนาหน่วยงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์คือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ทำให้เราคิดได้ว่าถ้าผลลัพที่ได้ออกมาจะมีกำไรมากน้อยเพียงไร

เนื้อหาสาระแต่ละหัวข้อล้วนเป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้ในกิจการของตัวเองได้

เนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อผู้บริหารภายในองค์กรที่จะถือเอาไปเป็นแบบอย่างในการวางแผนที่จะพัฒนาองกรค์ของตนเองได้ เพื่อที่องค์กรจะได้บบรรลุเป้าหมาย และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้

เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานสามารถนำเอาไปใช้ได้

ดีคะ เราจะได้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา

มีเนื้อหาสาระที่ดีที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในองค์กร

ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและตัวเรามากค่ะ

เป็นนโยบายที่มีประโยชน์และควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากครับ

เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ว่าทำอย่างไรจึงจะได้กำไรในการเพิ่มผลผลิต

เป็นขัอมูลที่ดีมากค่ะ

สามารถนำมาบริหารจัดการใช้ในหน่วยงานการทำงานได้

ทำให้เกิดแนวความคิดที่ดีต่อองค์กร

เนื้อหาดีมากค่ะ สามารกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านแล้วมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี

สามารถนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากมาย

อ่านแล้วมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี

สามารถนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากมาย

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะบริหารงานต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสามารถนำไปใช้ได้จริง

เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ค้นคว้าเป็นอย่างดี เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยหล่ะค่ะ เยี่ยม!

เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้

และยังทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

เนื้อหามีสาระและให้ประโยชน์และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

และสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน

ข้อมูลข้างต้นเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆองค์องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และดิฉันคิดว่าถ้าเรียนจบก็สามารถนำข้อมูลข้างต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

จากการที่อ่านข้อความข้างต้นแล้ว คิดว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานและเรายังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้อีกด้วย

จากการอ่านข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ได้มากเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นระบบการบริหารการจักการงานที่ดี ถ้าเรานำไปใช้จะเกิดระบบและประโยชน์สูงสุดในการทำงานค่ะ

เนื้อหามีสาระสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ ขอบคุณมากนะคะที่นำข้อมูลดีดีมาให้

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้สามารถปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สามรถนำไปปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนได้ และใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากค่ะและ

ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยดี

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ดีมากๆค่ะ

น่าอ่าน มีสาระ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

และใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีสาระมากเพราะสามารถนำมาศึกษาและเป็นข้อมูลในการเรียนได้

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากค่ะและ

ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยดี

น่าสใจมากเลยค่ะ

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้มากค่ะ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ

ซึ่งทุกคนควรที่จะรู้ไว้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะ

เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ดีสามารถช่วยในการเพิ่มทักษะทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ และประยุกค์ใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ดีมากค่ะ

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้และนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

ดีคะเพราะเป็นข้อมูลที่ดีให้ความรู้

ให้สาระดีต่อนักเรียนนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป

ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้อีกด้วย

เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับวิชาบัญชีได้นำมาประยุคใช้กับการทำงานได้และเป็นข้อมุลที่มีความสำคัญต่อนักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชีและยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ

เป็นข้อมูที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังสามารถช่วยในการเพิ่มทักษะทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เป็นข้อมูลที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ดีค่ะ

ข้อมูลดีมากๆ เลย ขอบคุณค่ะ

ดีมากเลยค่ะ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ดีมากเลยค่ะ

ข้อมูลที่มีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะ

สาระดีมากๆค่ะ

จะนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้ความรู้ดีมากค่ะ

ให้ความรู้ดีมากค่ะ

ก็ดีค่ะ

ข้อมูลในนี้ในให้ความรู้ได้ดีค่ะ

ได้ความรู้มากเลยค่ะ

เป็นข้อมูลรายละเอียดดีมากค่ะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์?

ช่วยมาแนะนำเนื้อหาที่มีประโยชน์อีกนะค่ะ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

ดีค่ะจะได้นำไปใช้

ได้ความรู้ดี

ช่วยมาแนะนำเนื้อหาที่มีประโยชน์อีกนะค่ะ

มีความรู้เพิ่มเติม

Happy New Year จ้า ขอให้มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพกาย สุขภาพจิต แข็งแรง สมบูรณ์ ค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น