Performance Based Budgeting:PBB

ปันปัน
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

Performance Based Budgeting:PBB

                Performance Based Budgeting เป็นระบบงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ได้ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กันอย่างไร  คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ Performance Based Budgeting ยังเป็นระบบการงานที่ผสมผสานระหว่าง

การวางแผนการจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ  ติดตาม ทบทวนผลงาน  ดังนั้นหัวใจของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงเป็น การเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้และผลงานที่เกิดขึ้น

โดยมีระบบการประเมินทบทวน ตรวจสอบผลงานที่เป็นระบบเป็นรูปธรรม และที่สำคัญหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้สร้างขึ้นมา สำหรับผลงานในความหมายของ  Performance Based Budgeting หมายถึงผลลัพธ์และผลผลิต

1. ผลลัพธ์และผลผลิต

                ผลลัพธ์  เป็นผลงาน ผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ลูกค้าเป้าหมาย)

จากการได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริหารและบริหาร (ผลผลิต) ที่เกิดจากการดำเนินงาน

โดยหน่วยงานของรัฐ ผลลัพธ์จะตอบคำถามว่า ทำไมจึงมีการดำเนินการผลิตหรือให้บริการนั้น

เช่น การมีงานทำหรือการเรียนต่อของผู้สำเร็จ การศึกษาความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อ

การเรียนรู้ของนักเรียนภายหลังที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว

                การกำหนดผลลัพธ์ (Out come) เป็นการบ่งบอกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่อง                      จากการนำผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ที่เกิดเนื่องจากผลผลิตเป็นการตอบคำถามว่า

การนำผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ที่เกิดเนื่องจากผลผลิตเป็นการตอบคำถามว่า

“จะนำเอาผลผลิต ไปใช้ประโยชน์อย่างไร”ในการกำหนดผลลัพธ์ระดับประเทศเป็นหน้าที่

ของรัฐบาลซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายงบประมาณเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี ในการจัดทำนโยบายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Delivery Target) ทำหน้าที่กลั่นกรอง การจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดทำข้อตกลง ร่วมกันระหว่างกระทรวง                               กับคณะกรรมการนโยบายเพื่อเป็นพันธะความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เรียกว่า Public Service Agreement หรือ PSA เพื่อให้รัฐบาล สามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dlivery Target) และกลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับแนวการนำไปสู่การปฏิบัติหน่วยงานระดับกระทรวง และกรมต้องแปลงผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นผลผลิตที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น ในต่างประเทศออสเตรเลียและอเมริกาได้กำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาไว้ดังนี้

                ผลผลิต   (Outputs)  หรือผลผลิตหลัก  คือ  สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดทำหรือผลิต โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ ผลผลิตคือการตอบคำถามที่ว่า อะไรที่ได้รับจากการดำเนินงานผลิต หรือให้บริการ หรือจัดซื้อสำหรับผลผลิต

ของสถานศึกษาเน้น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสถานศึกษา

ต้องผลิตหรือสร้างสรรค์ ผลผลิตเหล่านี้เพื่อส่งต่อให้บุคคลภายนอก ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  เป็นต้น

                ทำไมต้องมีการกำหนดผลผลิต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้ว่า   ผลผลิตหรือการให้บริการใดที่ควรจะให้สังคมชุมชน เพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์สูงสุดตามที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้  ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องแปลงผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิงที่คาดหวังเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในรูปของผลผลิต ปัจจุบันผลงานทางการศึกษาที่เป็นภาพรวมระดับประเทศ

ถึงแม้ที่มีอยู่ก็เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น จำนวนนักเรียน งบประมาณ               ที่ได้รับ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตหลักทางการศึกษา คือ จัดการบริการการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับยังไม่มีการวัดอย่างครอบคลุมทำให้ไม่ทราบว่างบประมาณที่รับได้ลงทุนนั้น คุ้มค่าหรือไม่เพียงใด

                ความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์   หน่วยงานที่เสนอของงบประมาณ ควรอธิบายความเชื่อมโยงให้เห็นว่า ผลผลิตนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างไร เพราะผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่คาดหวังสูงสุดของรัฐบาลที่จะปฏิบัติต่อสังคมชุมชนยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ดังนั้นรัฐ จึงให้หน่วยงานสร้างผลผลิตที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ต้องการนอกจากการกำหนดผลผลิต            ที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของรัฐบาลแล้ว ผลผลิตควรจะระบุต้นทุน ราคา และผลงาน                   ของเป้าหมายผลผลิต ควบคู่ไปด้วย ซึ่งทำให้การกำกับติดตามและรายงานผลเกิดความชัดเจนมากขึ้น อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรับบาล เมื่อหน่วยงานนำส่งผลผลิตในการวัดผลผลิตว่ามีผลผลิตใดบ้างที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยุงยากและซับซ้อนเพราะมีปัจจัยต่าง ๆ

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นในระยะแรกของการนำระบบงบประมาณการวัดผลผลิตให้ชัดเจนก่อน

2. มาตรฐานที่จัดการทางการเงิน

      ในการนำระบบงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานไปสู่ความสำเร็จได้นั้น หน่วยงาน หรือสถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินให้มีมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน หรือเรียกว่า  7 Hurdles ประกอบด้วย

2.1  การวางแผนงบประมาณ

2.2  การกำหนดผลผลิต และการคำนวณต้นทุน

2.3  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4  การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ

2.5  การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน

2.6  การบริหารทรัพย์สิน

2.7  การตรวจสอบภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PBB

คำสำคัญ (Tags)#pbb

หมายเลขบันทึก: 318282, เขียน: 05 Dec 2009 @ 10:46 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 281, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
น.ส.กุลนิดา ละครชัย
IP: xxx.26.166.114
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีค่ะ มีประโยชน์ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ

จะให้ดี น่าจะนำไปใช้ในสถานศึกษา ก็น่าดีนะคะ

น.ส.จีรภา พวกภะรับ
IP: xxx.123.56.151
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วย

น.ส.รัชดาพร พลกล้า
IP: xxx.128.134.252
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วย

น.ส.รัชดาพร พลกล้า
IP: xxx.128.134.252
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อีกด้วยและเป็นเนื้อหาที่มีหลักการการบริหารงานที่มีสาระและเป็นประโชน์อยากให้หลายๆคนได้มีโอกาสเข้ามาใช้เว็บนี้

นางสาวจันทร์จิรา อภิบุญเอื้ออรุณ
IP: xxx.42.83.23
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมาก

สามารถนำมาบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อไปค่ะ

น.ส.ขนิษฐา พลเดช
IP: xxx.157.148.9
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณที่มีประโยชน์ และเป็นการให้ข้อมูลการบริหารงบประมาณที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาใช้บริหารในชีวิตประจำวัน หรือสื่อการเรียนการสอนได้ และทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะ

น.ส.อทิตยา กองแสน
IP: xxx.157.148.9
เขียนเมื่อ 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนื้อหาดีนะค่ะและนำไปใช้คู่กับสถานศึกษาของเราคงดีและเราสามารถรู้เรื่องการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงานดีขึ้นด้วยและยังเป็นประโยชน์กับทุกรอบด้านที่เกี่ยวข้อง

นายมนตรี พุทธจันทร์
IP: xxx.42.83.23
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากครับ

สามารถนำมาบริหารในชีวิตประจำวันต่อไปได้ครับ

IP: xxx.67.32.206
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลการบริหารการวางแผนที่มีคุณภาพโดยมีระบบการประเมินที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดที่แสดงถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มีต่อลูกค้าหรือชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารงบประมาณที่มีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงหลักการบริหารที่ดีและมีประโยชน์กับบุคคลที่ทำการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ให้ถูกวิธี

น.ส.บัวเงิน ลดโสดา
IP: xxx.67.32.206
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลการบริหารการวางแผนทีมีคุณภาพมโดยมีระบบการประเมินที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดที่แสดงถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มีต่อลูกค้าหรือชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารงบประมาณที่มีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนแสดงให้เห็นถึงหลักการบริหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อบุคคลที่ทำการศึกษาค้นคว้าและนำไปประยุกต์ให้ถูกวิธี

นางสาวกาญจนา เสนาบุตร
IP: xxx.128.20.63
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ และเราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำของเราได้

นางสาววัลยา จับมั่น
IP: xxx.42.83.23
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากค่ะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

นางสาวเจนจิรา น้อยปลา
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เนื้อหามีสาระ  น่าอ่าน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

นางสาวศิริลักษณ์ เวชการ
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะ

นางสาวณัฐชยา สารมาตย์
IP: xxx.47.130.240
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรควรนำมาตรฐานนี้ไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรนั้นๆ (หมายเหตุ หากอาจารย์มีข้อมูลหรือข่าวดีดี อย่าลืมส่งข่าวให้หนูรู้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)

นางสาววียานุช สมศรี
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

นางสาวนิตยา ไชยเลิศ
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่มีสาระ  อ่านแล้วได้รับความรู้  เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะ

นางสาวปนิดา ศรีหาวงษ์
IP: xxx.47.130.240
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้มาก สามารถนำไปใช้ในการบริหารกิจการได้

น.ส.ณัฐธิดา ทองมี
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระ ได้รับความรู้ และได้รู้มาตรฐาน 7 ด้านในการจัดการทางการเงิน

นางสาววิยะดา เหง้าเทพ
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการวางแผนการบริหารงานที่ดี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง

น.ส.บุษบา ผ่านเสนา
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ 

PBB เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานหรือองค์กร สามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจการวางแผนการทำงาน ทำให้รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ และจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ

นางสาวระพีพร บรรพตา
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณที่ดีมากและมีประโยชน์มากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

นางสาว เบญจมาศ แก้ววันนา
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านทีเดียวค่ะ ทั้งเรื่องการคึกษา การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์อันสูงสุด ขอบคูณสำหรับข้อมูลคะ

น.ส จิราพร มอโท
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

จากการได้อ่านเนื้อหานี้เเล้วเป็นข้อมูลที่มีปรโยชน์สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านการจัดทำงบประมาณให้มีระบบเเละมุ้งเน้นการผลิตการสร้างสรรค์ให้กับสถานศึกษา

นางสาวอรนิชา สุโพธิ์
IP: xxx.123.12.43
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาที่นำมาเสนอถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 99% อีก 1% คือไม่อธิบายหัวข้อย่อยให้ชัดเจนแต่เนื้อหาที่นำมาเสนอเป็นข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้านการจัดการบริหารทรัพยากรได้เป็นอย่างมาก

ศิริพร ภูเงิน
IP: xxx.123.12.43
เขียนเมื่อ 

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวเดือนเพ็ญ ชะนะบุญ
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณที่ดี และมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการบริหารจัดทำงบประมาณอื่น ๆได้ดีค่ะ

น.ส.ทัศมาศ เชื้อสีนนตรี
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิติประจำวันและเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนด้านการบัญชีเป็นอย่างมากเพราะสามารถให้ความรู้เรื่องงบประมาณเป็นอย่างดีคะ

น.ส สมจิตร ศรีจักร
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาดีมากคะเเละนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

นางสาวณัฐกานต์ หมายมั่น
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลท่อ่านแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงเหมาะสำหรับผู้ที่เรียนก้านการบัญชีด้วยเพราะเราสามารถได้รู้ที่สิ่งที่เราควรรู้สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชีค่ะ

นางสาวอลิษา คำวิเศษ
IP: xxx.26.170.23
เขียนเมื่อ 

เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาชมเป็นอย่างมากเลยค่ะ

สุนิสา ผดุงราช
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสำนักงานเพื่อได้กำไรสุงสุด

และยังสามารถนำไปในชีวิตประจำวันและข้อมูลที่ได้อ่านละเอียดมากค่ะ

น.ส.สุภาพร นาชัยเวียง
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้ทราบถึงการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลลัพธ์และผลผลิตที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกทั้งยังทำให้ทราบถึงเรื่องของมาตรฐานที่จัดการทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย

น.ส.มณีรัตน์ สุวรรณเวียง
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานมากค่ะ สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

น.ส ละมัย รัตนพลที
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารและโยบายทางการเงินที่มีประโยชน์

และสามารถนำมาใช้ในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดีมากคะ

ลำเพยภรรณ์ บุญทองอ่อน
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำข้อมูลมาให้ความรู้นะคะ

นางสาวอุมาพ อดทน
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำมาเป็นแนวคิดในการเรียน(สำหรับคนที่เรียนสาขาบัญชี)แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น ผลผลิตที่ได้เราจะเอาไปทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุด

นางสาวอรชร คำหล้า
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก หน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่ได้อ่านนี้นำไปใช้ในหน่วยงานของตนเองเพื่อพัฒนาหน่วยงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

นางสาวนนท์กา ซอนุช
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์คือสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ทำให้เราคิดได้ว่าถ้าผลลัพที่ได้ออกมาจะมีกำไรมากน้อยเพียงไร

นางสาวสายรุ้ง พาลสิงห์
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระแต่ละหัวข้อล้วนเป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้ในกิจการของตัวเองได้

น.ส.อำภา ผาลา
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อผู้บริหารภายในองค์กรที่จะถือเอาไปเป็นแบบอย่างในการวางแผนที่จะพัฒนาองกรค์ของตนเองได้ เพื่อที่องค์กรจะได้บบรรลุเป้าหมาย และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้

น.ส.ชนิกา วงษ์ขุลี
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานสามารถนำเอาไปใช้ได้

นางสาววารุณี วรรณวงศ์
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

ดีคะ เราจะได้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา

นางสาวพรประดับ วรรณศิริ
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

มีเนื้อหาสาระที่ดีที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในองค์กร

นางสาวสุวรรณา ทะวงษ์เงิน
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและตัวเรามากค่ะ

นายธีระสีห์ ศรีแก้ว
IP: xxx.26.171.237
เขียนเมื่อ 

เป็นนโยบายที่มีประโยชน์และควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากครับ

นัตติยา โสภาคำ
IP: xxx.26.177.4
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ว่าทำอย่างไรจึงจะได้กำไรในการเพิ่มผลผลิต

วีรยา บุตรด้วง
IP: xxx.26.177.4
เขียนเมื่อ 

เป็นขัอมูลที่ดีมากค่ะ

สามารถนำมาบริหารจัดการใช้ในหน่วยงานการทำงานได้

ทำให้เกิดแนวความคิดที่ดีต่อองค์กร

นางสาวเสมอแข จันทะไทย
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากค่ะ สามารกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นิลยา แสนหาญ
IP: xxx.26.177.4
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี

สามารถนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากมาย

นายรัตนชัย วรจักร
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี

สามารถนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากมาย

น.ส.ยลลัดดา สุทธิแพทย์
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะบริหารงานต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสามารถนำไปใช้ได้จริง

น.ส.กนกรัตน์ ศิริโยธา
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ค้นคว้าเป็นอย่างดี เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยหล่ะค่ะ เยี่ยม!

นางสาวจุฑาพร พลสักขวา
IP: xxx.26.176.69
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้

และยังทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

นางสาวสุพัตรา คำสีโห
IP: xxx.26.176.69
เขียนเมื่อ 

เนื้อหามีสาระและให้ประโยชน์และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

และสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน

นางสาววรรณนิภา ชัยทอง
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์มากสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆองค์องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และดิฉันคิดว่าถ้าเรียนจบก็สามารถนำข้อมูลข้างต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

นางสาวประกายแก้ว ผาสีดา
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

จากการที่อ่านข้อความข้างต้นแล้ว คิดว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานและเรายังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้อีกด้วย

น.ส.พรรณนิภา จันโท
IP: xxx.157.151.235
เขียนเมื่อ 

จากการอ่านข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ได้มากเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นระบบการบริหารการจักการงานที่ดี ถ้าเรานำไปใช้จะเกิดระบบและประโยชน์สูงสุดในการทำงานค่ะ

น.ส.อัญชนา พรมเรืองเดช
IP: xxx.26.176.69
เขียนเมื่อ 

เนื้อหามีสาระสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ ขอบคุณมากนะคะที่นำข้อมูลดีดีมาให้

น.ส.ชัชชญา วงศ์สามารถ
IP: xxx.157.151.235
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้สามารถปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

น.ส.สิริรัตน์ เสมอสาย
IP: xxx.26.176.69
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้

น.ส.ชัชชญา วงศ์สามารถ
IP: xxx.157.151.235
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

น.ส.ทิวารัตน์ อัครเทพ
IP: xxx.157.151.235
เขียนเมื่อ 

สามรถนำไปปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนได้ และใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

นายสินชัย ยอดตา
IP: xxx.77.146.6
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับ

นางสาวกัญญามาศ เหล่าทอง
IP: xxx.49.183.103
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากค่ะและ

ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยดี

นางสาวกานต์ชนก ไชยวาน
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ดีมากๆค่ะ

นางสาวปวีณา สุทารัมย์
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

น่าอ่าน มีสาระ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นางสาวลำพึง อุ่นสงคราม
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

นางสาวนิตยา ชัชวาลย์
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ

นางสาวสุภารัตน์ สายมาลี
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นางสาวทิพย์วดี แก้วศรีคราม
IP: xxx.26.141.30
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้

นางสาวแพรวพรรณ ขวัญแก้ว
IP: xxx.47.130.16
เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

และใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัลลี เทพโภชน์
IP: xxx.47.130.16
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีสาระมากเพราะสามารถนำมาศึกษาและเป็นข้อมูลในการเรียนได้

พิยาพร อุ่นแสง
IP: xxx.47.130.16
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ

นางสาวสุพัตรา พันธฤทธิ์
IP: xxx.47.130.16
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากค่ะและ

ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยดี

น่าสใจมากเลยค่ะ

นางสาวพัชรินทร์ ปานสว่าง
IP: xxx.47.130.16
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากคะ สามารถนำมาใช้ในการเรียนได้

นางสาวสุจิตรา จำปาศิริ
IP: xxx.47.130.16
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้มากค่ะ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ

ซึ่งทุกคนควรที่จะรู้ไว้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะ

น.ส.แก้วตา เที่ยงตรงจิตร
IP: xxx.26.176.69
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ดีสามารถช่วยในการเพิ่มทักษะทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

นางสาวกิตติยา แสนเหวิม
IP: xxx.128.134.29
เขียนเมื่อ 

สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ และประยุกค์ใช้ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้

นางสาวสุภัทรา ดุหาฤคำ
IP: xxx.128.134.29
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ดีมากค่ะ

นางสาวเอมอร โสดาพิลา
IP: xxx.128.134.29
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้และนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

นางสาว วาสนา ทองหา
IP: xxx.26.163.250
เขียนเมื่อ 

ดีคะเพราะเป็นข้อมูลที่ดีให้ความรู้

ให้สาระดีต่อนักเรียนนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป

ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้อีกด้วย

นางสาวนงเยาว์ โสตเขา
IP: xxx.26.146.228
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับวิชาบัญชีได้นำมาประยุคใช้กับการทำงานได้และเป็นข้อมุลที่มีความสำคัญต่อนักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชีและยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ

นางสาวอุทัยวรรณ จิตพรมมา
IP: xxx.26.146.228
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังสามารถช่วยในการเพิ่มทักษะทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นางสาวปวีณา เป่าป่าเถื่อน
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ดีค่ะ

ข้อมูลดีมากๆ เลย ขอบคุณค่ะ

นางสาวมินตรา ใจกล้า
IP: xxx.26.139.40
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

นางสาวนุจเรศ ภูมิผักแว่น
IP: xxx.26.139.40
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ

ข้อมูลที่มีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะ

นางสาวสุวนันท์ คอยพุฒ
IP: xxx.26.139.40
เขียนเมื่อ 

สาระดีมากๆค่ะ

จะนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นางสาวสุภารัตน์ อึ่งพรมมา
IP: xxx.26.139.40
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ดีมากค่ะ

นางสาวสุภารัตน์ อึ่งพรมมา
IP: xxx.26.139.40
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ดีมากค่ะ

เศรษฐศักดิ์ โสภาพร
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

ก็ดีค่ะ

ข้อมูลในนี้ในให้ความรู้ได้ดีค่ะ

ณัฐสุดา ทองพัฒนากุล
IP: xxx.143.141.44
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากเลยค่ะ

นุสบา อังคะปาน
IP: xxx.157.151.25
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลรายละเอียดดีมากค่ะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์?

ช่วยมาแนะนำเนื้อหาที่มีประโยชน์อีกนะค่ะ

นางสาวกฤติยาภรณ์ สร้างช้าง
IP: xxx.123.12.11
เขียนเมื่อ 

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

นางสาวนุจเรศ ชำนิโลก
IP: xxx.123.12.11
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะจะได้นำไปใช้

นางสาววนันธิกานต์ โพนสูง
IP: xxx.123.12.11
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดี

นางสาวโสภิชา แสนสุริวงศ์
IP: xxx.123.12.11
เขียนเมื่อ 

ช่วยมาแนะนำเนื้อหาที่มีประโยชน์อีกนะค่ะ

นางสาววิรพร ศิลพร
IP: xxx.123.12.11
เขียนเมื่อ 

มีความรู้เพิ่มเติม

peephen
IP: xxx.26.172.140
เขียนเมื่อ 

Happy New Year จ้า ขอให้มีความสุข ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพกาย สุขภาพจิต แข็งแรง สมบูรณ์ ค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น